Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 februari 2017

Voorstel D66 aangenomen: hogere ambitie geluidsvermindering voor omwonenden N65

Een motie (voorstel) van D66 om een hogere ambitie te hebben om het geluid voor de aanwonenden van de N65 te verminderen is met 20 van de 21 stemmen aangenomen in de laatste gemeenteraadsvergadering. Alleen het CDA stemde tegen, al was voor niemand duidelijk waarom.

D66 is erg te spreken over de inhoud van de gebiedsvisie N65. “De ambities ten aanzien van de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing kunnen wij als fractie onderschrijven”, aldus fractievoorzitter Dianne Schellekens. “Infrastructuur wordt voor minimaal 50 jaar aangelegd, dan mag je eisen aan stellen aan de vormgeving en inpassing en het is ook de kans om de leefbaarheid te verbeteren.”

Forse investering N65 moet ook zorgen voor geluidsvermindering

Er wordt door de gemeente, het rijk en de provincie fors geïnvesteerd in de N65, met als doel de leefbaarheid te verbeteren. D66 vindt dat deze ambitie ten aanzien van leefbaarheid ook moet gelden voor het terugdringen van de geluidsbelasting. De ambitie de geluidsbelasting aan te pakken om vindt D66 onvoldoende terug in de gebiedsvisie N65. Gezondheid is een belangrijk aspect in het ontwerp en de vormgeving. Niet alleen het een goede ontwerp en een goede landschappelijke inpassing zijn belangrijk , belangrijk zijn ook negatieve effecten op de omgeving zoals geluid zijn van belang. De zorg die enkele omwonenden van de N65 bij de commissievergadering hebben uitgesproken over de nadelige effecten van de N65 begrijpt D66.

Allerstilste asfalt en gedeeltelijke verdieping

D66 diende een motie in om in te zetten op een hogere ambitie om het geluid terug te dringen. Hoe dat precies moet gebeuren, wil D66 niet invullen maar overlaten aan de experts van de provincie en Rijkswaterstaat. Uiteraard moeten hierbij de nieuwste mogelijkheden meegenomen worden. Uiteraard gaat de eerste voorkeur uit naar het allerstilste asfalt en moet daarna bekeken worden wat het meest effectief is. Dat zou een laag scherm kunnen zijn als het (financieel) mogelijk is om de N65 gedeeltelijk te verdiepen tussen de John F. Kennedylaan en de De Bréautélaan.

De motie werd gesteund door alle partijen, behalve door de ene zetel van het CDA. Het was voor iedereen volstrekt onduidelijk wat het CDA dan wel wilde. Enerzijds kon het CDA zich ‘helemaal vinden’ in de voorliggende visie, terwijl de partij een amendement (aangepast besluit) van PvdA-GL en SP om keiharde eisen te stellen mee indiende.

Op weg naar bestemmingsplan

Met deze gebiedsvisie kan de gemeente Vught invloed uitoefenen op Rijkswaterstaat bij de keuzes  voor de inrichting en de saneringsmaatregelen (luchtkwaliteit en geluidsreductie) die vanaf 2020 naast de N65 moeten worden uitgevoerd. Deze gebiedsvisie is voor N65 West door de raad vastgesteld. De raad controleert of in de gebiedsvisie de ambitie uit de Structuurvisie 2013 is toegepast: ruimtelijke kwaliteit te versterken en een tweedeling door de N65 zoveel mogelijk op te heffen.

De visie dient als basis voor de bestemmingsplannen die nog gemaakt moeten worden voor het gebied; er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De visie geeft wel richting mee aan hoe we zouden willen dat de N65 en de omgeving worden ingericht. Zo voorkomt deze visie dat er een tweede ‘Berlijnse muur’ door Vught wordt aangelegd.

Zie verder:
de ingediende motie
de gebiedvisie N65 West