Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 juni 2018

D66 mist visie, ambitie en Helvoirt in nieuw bestuursakkoord

De nieuwe coalitie van GB, PvdA-GL en VVD zet het beleid van de afgelopen jaren voort, maar doet dat in een lagere versnelling. Verder ontbreekt er een visie op Vught en nog veel erger: een visie op Helvoirt, dat over 2,5 jaar samengaat met Vught. Het coalitieakkoord is dan ook niet veel meer dan een puntenplan. Dat betoogde D66-fractievoorzitter bij de behandeling van het bestuursakkoord ‘Vertrouwd en vernieuwd’. De vernieuwing is ver te zoeken. Of die vernieuwing zou moeten slaan op de samenstelling van het college.”

Schellekens begon haar inbreng met het feliciteren van GB, PvdA-GL en VVD met het bereikte akkoord. “Het duurde lang, maar dat begrepen we wel. Immers, wie de afgelopen jaren de politieke debatten in Vught een beetje volgde, zal dit niet de meest voor de hand liggende combinatie vinden. Zo afwijzend en tegenstribbelend als Jesse Klaver van GroenLinks er landelijk in zat, dat hij niet mee wilde doen in een op basis van de verkiezingen logische coalitie met VVD, CDA en D66, zo gretig was PvdA-GL hier om in Vught in het college te komen. En dat doel is behaald en dat verdient een felicitatie. Maar voor welke prijs? En wat heeft Vught hier aan?”

Grote misser: geen visie op Helvoirt

Dat het een lange weg was naar dit bestuursakkoord, is duidelijk terug te lezen. D66 mist een verhaal, een gedeelde visie, waar wil deze coalitie naartoe en wat voor gemeente moet Vught zijn? Waar vinden we woorden als ‘ambitie’ en ‘kwaliteit’ terug? Hier ligt eerder een puntenplan voor 2,5 jaar. Die kortere periode wordt zelfs als excuus gebruikt dat er geen visie op Vught hoeft te liggen. Zelfs een visie op de samenvoeging van Helvoirt en Vught ontbreekt. Dat is een misser vanjewelste, want die komt eraan.

Schellekens vroeg waarom de coalitie niet verder durft te kijken dan 2,5 jaar. “Dat is armoede. Normaal is een coalitie ook maar voor 4 jaar. Dat is net zo goed een korte periode, maar D66 vindt dat van iedere coalitie ook een doorkijkje naar de langere termijn verlangd mag worden.

Stenen lijken voor alles de oplossing, D66 mist het cement

Met dit puntenplan lijkt dit bestuursakkoord eerder op een experiment voor 2,5 jaar. Want waar is de visie op ouder worden in Vught? Wat bieden we jonge mensen? Hoe blijven we een topgemeente om in te wonen? Hoe houden we het leefbaar en gezond in Vught? Waar staat nog dat we inzetten op preventie? Hoe gaan we om met positieve gezondheid? Hoe krijgen we meer verbinding tussen bewoners onderling maar ook met het bestuur? Schellekens: “Het antwoord in dit akkoord luidt: stenen. Het gaat vooral over stenen. Stenen lijken voor alles de oplossing. Maar we missen het cement.”

Groot deel bestuursakkoord blijkt compleet overbodig

Een deel van het bestuursakkoord is letterlijk ‘vertrouwd’. Zelfs zo vertrouwd, dat het over zaken en beleid gaat dat er al lang is: niets nieuws onder de zon, maar wel als zodanig gepresenteerd. Enkele voorbeelden: Provinciale subsidies voor groene schoolpleinen; zijn al binnengehaald. Hogere schermen langs het spoor bij Klein Brabant; is al anderhalf jaar terug besloten. Aanleg tunnel Wolfskamerweg en fietstunnel Loonsebaan naar voren halen; is allang in gang gezet. Samenwerking met andere gemeenten op goederenvervoer en de Bocht bij Meteren; loopt ook al. Communiceren over waterhuishouding en afkoppelen van regenwater; we doen het al jaren als gevolg van ons gescheiden rioolsysteem. Een quick scan voor de uitvoering van het verdrag voor mensen met een beperking; allang in gang gezet. Reëel begroten; doen we al jaren. Gratis zwemlessen voor minima; niets nieuws onder de zon. Milieueducatie op basisscholen; die samenwerking faciliteert de gemeente al vele jaren. “En zo kan ik nog wel even doorgaan”, aldus Schellekens. “Met het aannemen van dit akkoord is in een klap eenderde ervan al gerealiseerd, want dat is er al.”

Punten rechtstreeks uit programma D66 in akkoord

D66 dankte de nieuwe coalitie voor het rechtstreeks overnemen van enkele punten die alleen in het D66-programma stonden, zoals geen bezuinigingen op cultuur, het opstellen van een nieuwe cultuurnota en het maken van een energiebestemmingsplan waarmee inwoners kunnen zien wat ze op hun perceel aan duurzame maatregelen kunnen nemen.

Ook winst: PvdA-GL gedwongen om te stoppen met politiek bedrijven met rijksinfra

Complimenten waren er ook voor GB en VVD. In het akkoord staat dat de rijksinfra boven de politiek uitgetild moet worden. Door dit zo nadrukkelijk te noemen is PvdA-GL gedwongen om te stoppen met politiek bedrijven op een dossier waar je dat niet moet doen. Het is goed voor het algemeen belang van Vught dat hier nu een einde aan komt. Het gevaar is wel dat spoorbewoners het vertrouwen in de politiek volledig kwijtraken als ze zullen ondervinden dat geen enkele gemaakte verkiezingsbeloften van PvdA-GL ingewilligd gaan worden. D66 was verder tevreden over de woningbouwplannen, de toekomstplannen met De Speeldoos en de voortgang van het centrumplan Oost.

DePetrus wordt aan zijn lot overgelaten

Maar er was ook kritiek. In het puntenplan van de nieuwe coalitie mist D66 heel veel zaken. Wat te denken van DePetrus, net geopend en wereldnieuws, wordt nu niet eens genoemd. Schellekens: “Waarom niet? Omdat het steen-gedeelte nu klaar is? Hoe zit het dan met de beheersstichting, het energieverbruik, de doorgang van de tuin naar de Heuvel? Of is dat allemaal niet meer interessant en zoeken ze het maar uit? We maken onze jaarlijkse bijdrage over en ze regelen het maar? Dat kan een keuze zijn, maar het gevaar is dat we als gemeente over 2 jaar de rekening gepresenteerd krijgen.”

Elzenburg niet doorschuiven maar problemen nu oplossen

De toekomst van jeugd- en jongerencentrum Elzenburg staat er wel in, zij het zeer ondermaats. De coalitie kijkt het nog twee jaar aan. Maar in feite staat er dus dat de volgende coalitie dit kan oplossen. Dat vindt D66 onverstandig. D66 wil de gebruikers van het jongerencentrum niet langer laten zwemmen en wil dat het gebouw benut wordt voor Vught. “Dus niet blijven aanmodderen.”

Ook de jeugdzorg blijft een gemeentelijke zorg. De coalitie stelt als doel om meer middelen uit Den Haag te krijgen. “Maar is dat echt de enige oplossing? Anders organiseren, beter inkopen, daar moet op ingezet worden in plaats van maar elke keer extra geld vragen.”

Vught duurzaamste gemeente Brabant, maar voor hoe lang nog?

Duurzaamheid is voor D66 het meest bedroevende hoofdstuk in het bestuursakkoord. “We doen het allemaal een tandje minder de komende 2,5 jaar, terwijl in vrijwel alle gemeenten in ons land duurzaamheid de groene draad is in het bestuursakkoord”, aldus Schellekens. “Veel dingen staan er juist niet in, zodat Vught niet meer doet dan landelijk wordt opgelegd. Wij willen dat Vught groener en socialer wordt en financieel gezond blijft. Stilstand is achteruitgang en dat betreuren wij, want we zijn er zo trots op dat we de afgelopen jaren omhoog geklommen zijn naar de duurzaamste gemeente van Brabant. Dat zet deze coalitie op het spel.”

Het meest verrassende punt in het akkoord is dat de Hoevensestraat opnieuw als mogelijke bouwlocatie wordt opgevoerd. Een punt dat in geen enkel verkiezingsprogramma voor kwam. Dat plan zou de duurzaamste wijk van Nederland moeten worden. “Maar in dit akkoord staat verder geen enkele ambitie voor gasloos en energieneutraal bouwen. Dat kan D66 niet rijmen.”

Vierde wethouder moet zich niet beperkten tot communicatie over alleen rijksinfra

Ook de komst van een vierde wethouder voor de communicatie met burgers rondom spoor en N65 bevreemdde ons. “Het woord projectwethouder viel de afgelopen maanden steeds. Maar bij een projectwethouder denken we aan iemand met ervaring op dat gebied, die weet hoe lijnen lopen, die contacten heeft in de provincie, Den Haag en met de bouwwereld.” Die taak is neergelegd bij de burgemeester. En daardoor kan de vierde wethouder zelf op basis van het bestuursakkoord helemaal niets voor bewoners betekenen. Er is geen portemonnee voor cadeautjes. En waar bewoners echt wat aan hebben, moet gehaald worden bij de provincie of in Den Haag.

De projectwethouder is ingegeven door ‘het gevoel van niet gehoord te worden’ bij spoorbewoners. Maar dat gevoel van niet gehoord worden of zelfs helemaal niet gehoord te worden is niet alleen een rijksinfra-probleem, maar speelt op veel andere plekken, zoals bij de ruimte voor ruimte-regeling in Vught-Zuid, de herontwikkeling van de bibliotheek, het centrumplan oost, de herinrichting van het Moleneindplein et cetera et cetera
D66 vindt het dan ook veel zinniger is om deze vierde wethouder veel breder in te zetten voor inspraak, burgerparticipatie bij alle projecten. Deze persoon moet ervoor zorgen dat communicatie en vooral processen duidelijk zijn. Een motie om de de vierde wethouder in te zetten het proces en de communicatie bij alle projecten waar burgers gehoord en betrokken dienen te worden, en de portefeuille niet te verengen naar enkel luisteren naar bewoners langs spoor en N65, werd verworpen door GB, PvdA-GL en VVD.

D66 gaat 100% voor een nog mooiere gemeente

Uiteindelijk stemde D66 in met het bestuursakkoord, omdat er veel van het huidige beleid in staat waar D66 zelf verantwoordelijk voor is en nog steeds volledig achter staat. “Bovendien staan er verschillende goede punten in die rechtstreeks uit het programma van D66 komen”, aldus Schellekens. “Wel missen we in het akkoord een visie op Vught en vinden we de paragraaf groen, energie en klimaat beneden peil. Dat biedt ons de kans om met goede voorstellen te komen voor de kwaliteit, duurzaamheid, vitaliteit en cultuur van Vught, waarbij iedereen mee kan doen. Zo maken we Vught nóg mooier. Daar gaan we 100% voor.”