Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 januari 2019

Veel deelnemers op D66-avond: gezondheid leeft nu meer dan ooit

Gezondheid leeft meer dan ooit. Vernieuwende concepten in de zorg, een veel bredere blik dan alleen gericht zijn op genezing en meer eigen regie zijn speerpunten waar van links tot rechts draagvlak voor lijkt te zijn. Dat bleek tijdens de drukbezochte avond over positieve gezondheid, die D66 vorige week als ‘start van het nieuwe jaar’ organiseerde in het raadhuis van Vught. De bijeenkomst werd gehouden naar aanleiding van de startnotitie Positieve Gezondheid die Gemma Wiegant namens de fractie van D66 heeft opgesteld. Doel van de bijeenkomst was om met elkaar inzicht te krijgen en kennis uit te wisselen wat positieve gezondheid inhoud en op welke wijze het relevant kan zijn voor Vught.

De avond werd geopend door wethouder Saskia Heijboer. Zij gaf aan blij te zijn met het initiatief. Het gedachtegoed van positieve gezondheid sluit goed aan bij wat er al gedaan wordt in Vught. De nieuwe omgevingswet biedt volgens de wethouder ook mogelijkheden om vanuit dit gedachtegoed in te richten. Gezondheidsbeleid in brede zin wordt steeds belangrijker in het ruimtelijke domein.

De andere benadering en het andere gesprek

Hierna kwam Sanne Kok aan het woord over wat moet worden verstaan onder positieve gezondheid en -belangrijker- welke gevolgen introductie en toepassing van deze visie kunnen hebben voor de lokale gemeenschap. Sanne Kok kan worden gezien als een van de experts die in diverse gemeenschappen mede verantwoordelijk is voor het invoeren van positieve gezondheid. In haar boeiende presentatie werd duidelijk dat de ‘andere benadering’ en het ‘andere gesprek’ dat gevoerd wordt op basis van positieve gezondheid leidt tot andere oplossingen. Ook tonen de eerste onderzoeken aan dat er minder gebruik wordt gemaakt van de reguliere zorg bij toepassing van positieve gezondheid. Omdat positieve gezondheid alleen maar werkt als er sector-overstijgend samengewerkt wordt, is netwerkvorming een belangrijke succesfactor.

Veel goede ideeën

In het tweede deel van de avond gingen de aanwezigen aan de slag met de thema’s hoe in de Vughtse gemeenschap gewerkt kan worden met positieve gezondheid, waar de accenten zouden moeten liggen als er in Vught gestart wordt met positieve gezondheid en hoe het voor elkaar te krijgen is dat in Vught de gedachte breed omarmd wordt. Het leverde waardevolle informatie en ideeën op. Positieve gezondheid is een mooi model dat kansen biedt, heel breed, en het devies hierbij is dat je gewoon moet beginnen. Er is behoefte aan netwerkvorming professionals en communityvorming op gezondheidsthema’s. Voor jeugd moet vooral gericht gaan worden op aspecten die te maken hebben met kwaliteit van leven. Zingeving zou vooral speerpunt moeten zijn bij kwetsbare ouderen, waarbij de vraag achter de vraag belangrijk is. Bij mentaal welbevinden is het belangrijk goed te kijken naar die mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben omdat het dagelijks leven voor hen te ingewikkeld is geworden. Ten aanzien van het dagelijks functioneren werd geconstateerd dat bewegen veel meer is dan sporten. Naar voren kwam ook dat het leuk zou zijn om generaties met elkaar te verbinden door bijvoorbeeld buiten te bewegen voor grootouders en kleinkind.

Op het einde van de avond gaf Gemma Wiegant nog een korte samenvatting, waarbij ze de hoop uitsprak dat met de informatieavond een start is gegeven tot de oprichting van een netwerk in Vught dat zich daadwerkelijk gaat bezighouden met de invoering van positieve gezondheid. Om dit te doen slagen is het belangrijk dat de gemeente het gedachtegoed ondersteunt en faciliteert. De avond heeft veel opgeleverd, er is kennis en ervaring met elkaar gedeeld, er is contact gelegd en het was gezellig.

Zie ook:
de powerpointpresentatie van de avond (8-1-2019)
– Lees hier het startdocument ‘Positieve gezondheid in Vught’
– Eerder artikel op de website: D66 Vught begint het nieuwe jaar met een avond over positieve gezondheid (31-12-2018)
– Voorbeeld van positieve gezondheid op Proscoop
– Voorbeeld van positieve gezondheid op De Haere
– Voorbeeld van positieve gezondheid via iPH