Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2020

Onze 27 antwoorden op de stellingen van de Stemwijzer

Leuk dat je de Stemwijzer hebt gedaan! Hieronder kun je lezen wat onze keuze is bij alle stellingen, uiteraard met een korte motivering erbij. Heb je vragen? Mail ons of neem rechtstreeks contact op met een van onze kandidaten.

 

 

1. Het plan voor het aanpakken van de N65 houdt te weinig rekening met de verkeersoverlast in Vught, Helvoirt en Cromvoirt 

■ JA

D66 is altijd voorstander geweest van het aanpakken van de N65, op voorwaarde dit zou bijdragen aan een verbeterde leefomgeving voor Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Het plan dat er nu ligt, lost de knelpunten die ontstaan door de ombouw van de N65 niet op een acceptabele wijze zijn opgelost. D66 blijft zich samen met inwoners inzetten voor het oplossen van deze knelpunten door een concreet herstelplan. De aanbesteding van de werkzaamheden biedt een laatste kans om te onderhandelen voor verbeteringen. Die kans moeten we grijpen. D66 wil dat rijk en provincie meebetalen aan de oplossingen voor de extra verkeersoverlast binnen de dorpen.

 

2. De Jagerboslaan moet gesloten blijven voor gemotoriseerd verkeer

■ JA

D66 wil dat de Jagerboslaan gesloten blijft voor gemotoriseerd verkeer

 

3. De volledige aansluiting op de N65 bij restaurant In ’t Groene Woud moet behouden blijven, zodat zwaar verkeer niet via Helvoirt en Cromvoirt hoeft te rijden en het restaurant bereikbaar blijft

■ JA

D66 wil dat op de N65 bij restaurant In ’t Groene Woud verkeerslichten komen. Op die manier blijft het restaurant bereikbaar en hoeft het zwaar verkeer niet via Helvoirt en Cromvoirt te rijden. Door de verkeerslichten aanbodgestuurd te maken, is de impact op de doorstroming van de N65 minimaal.

 

4.  Het is goed dat de maximumsnelheid op de N65 wordt verhoogd naar 80 kilometer per uur

■ NEE

D66 wil dat op de N65 vanaf de randweg van Den Bosch de maximumsnelheid verlaagd wordt naar 80 km per uur en binnen bebouwd gebied moet deze 70 km per uur blijven. Dit is veiliger én beter voor het milieu: minder geluid en minder uitstoot van fijnstof.

 

5. Helvoirt heeft geen treinstation nodig; er is al een goede busverbinding

■ NEE

D66 wil graag een station in Helvoirt. D66 ziet een kans op het gebied van een lightrail en wil op het spoortraject Den Bosch-Tilburg werken aan een pilot. Niet alleen Helvoirt, maar ook Vught, Biezenmortel, Udenhout en Berkel-Enschot zouden een aansluiting kunnen krijgen. Dit kan mogelijk een blijvende, duurzame, toegang worden tot het Van Gogh Nationaal Park. Daarom wil D66 dat Vught opnieuw deelneemt aan dit project.

 

6. Bij woningbouwprojecten moeten omwonenden en de gemeenteraad meer inspraak krijgen in de verschillende fases van de besluitvorming

■ JA

D66 wil inspraak voor omwonenden en de gemeenteraad in alle fases van woningbouwprojecten (bestemmingsplan, invulling project, criteria toewijzen woningen). Dat zorgt voor meer ideeën voor de inrichting van nieuwbouwwijken en meer betrokkenheid en draagvlak bij omwonenden.

 

7. Het villaplan op de plek van het voormalige verzorgingshuis De Braacken moet worden aangepast met extra woningen en appartementen in het lagere en het middensegment

■ JA

D66 wil de handen uit de mouwen steken en 1.000 woningen extra bouwen in 10 jaar, passend bij de behoefte in onze gemeente. Die behoefte is heel duidelijk: met name starters, jonge gezinnen en ouderen hebben moeite om een geschikte woning te vinden. Dat betekent dus vooral huur- en koopwoningen bouwen in het lagere en het middensegment. De Braacken biedt daarvoor uitstekende mogelijkheden.

 

8. De gemeente moet geen invloed uitoefenen op de toewijzing van woningen en dat aan de markt overlaten

■ NEE

De gemeente moet actief afspraken maken met projectontwikkelaars over de criteria voor het toewijzen van woningen zodat inwoners Vught, Helvoirt en Cromvoirt de meeste kans maken op een nieuwbouwwoning in onze gemeente. Ook dienen er scherpe regels te komen om woningspeculatie te voorkomen. Hierbij denkt D66 aan de invoering van een zelfbewoningsplicht.

 

9. Veel extra woningen bouwen buiten de bebouwde kom is een goed idee

■ NEE

D66 is terughoudend met verdere bebouwing in het buitengebied van Vught, Helvoirt en Cromvoirt omwille van de natuur. Binnen de bebouwde kom van Vught, Helvoirt en Cromvoirt is voldoende ruimte voor slimme nieuwbouwplannen. Op sommige plekken in Vught moeten we meer de hoogte in kunnen, met behoud van esthetiek en een groene omgeving. Een mogelijkheid hiervoor bestaat bijvoorbeeld in De Baarzen.

 

10. De gemeente moet extra BOA’s aannemen en meer controleren op zaken als de blauwe parkeerschijf

■ NEE

D66 wil minder inhuur van BOA’s. Inwoners zitten niet te wachten op boa’s die bekeuren op plekken en op momenten dat er geen problemen zijn. D66 zet liever in op de wijkagent meer zichtbaar op straat en het actief oppakken van aangiftes en meldingen.

 

11. Om de gemeentelijke financiën weer gezond te krijgen, zal er bezuinigd moeten worden

■ JA

De Vughtse gemeentefinanciën bevinden zich in een kritieke fase. Vught hoort bij de gemeenten in Nederland met de relatief grootste schulden. Vught moet weer financieel gezond worden, zodat belangrijke uitgaven zoals voor sport, verenigingsleven, cultuur en zorg niet onder druk komen te staan. Daarbij moet worden gekeken naar mogelijke bezuinigingen, maar ook een (tijdelijke) verhoging van de gemeentebelastingen is onvermijdelijk.

 

12. Onze gemeente heeft genoeg goede fiets- en wandelpaden

■ NEE

Hardlopen, wandelen en fietsen zijn belangrijke pijlers onder gezondheid en recreatie. Fietsen is bovendien een belangrijk alternatief voor de auto. Daarom D66 wil D66 investeren in het fiets- en wandelnetwerk in onze gemeente. Bijvoorbeeld snelfietsroutes naar Tilburg, Eindhoven en Den Bosch, gescheiden fietspaden op de ringstructuur van Vught om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren en fijne, met elkaar verbonden wandelroutes die ook toegankelijk zijn voor minder-validen.

 

13. Horecaondernemers en winkeliers moeten zelf kunnen blijven bepalen op welke tijden en dagen ze open zijn

■ JA

Daar hebben we heel wat jaren voor gestreden en in 2017 is dat gelukt om definitief te regelen. Dat willen we zo houden.

 

14. De capaciteit van het scholencluster en de kinderopvang in Vught-Noord moet worden uitgebreid

■ JA

Door het succes van het scholencluster Het Kwartier in Vught-Noord is er een tekort aan leslokalen ontstaan en is er gekozen voor het plaatsen van tijdelijke lokalen. Er kan ruimte gewonnen worden in de school door een koppeling met het naastgelegen Klokgebouw. Hierdoor kan ook de noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit van de kinderopvang in het Stadhouderspark worden gerealiseerd.

 

15. Kinderen uit de gemeente moeten op het Maurick College een grotere kans krijgen om ingeloot te worden dan kinderen buiten de gemeente

■ JA

Door de hoge kwaliteit van het onderwijs en de goede resultaten van de leerlingen is het Maurick College ongekend populair is. Hierdoor willen er meer leerlingen naar school dan er plaatsen zijn. De gemeente moet het gesprek aangaan om kinderen uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt voorrang of in ieder geval een grotere kans te geven om toegelaten te worden tot het Maurick College. Voor deze kinderen is het de dichtstbijzijnde en de enige middelbare school in de gemeente is.

 

16. De IJzeren Man mag zijn activiteiten uitbreiden, ook als dat ten koste gaat van de natuur en de leefomgeving

■ NEE

D66 wil dat het Strandhuys en het strandbad bij de IJzeren Man krijgen als ‘pleisterplaats’ de ruimte krijgen om binnen de grenzen van het bestemmingsplan te vernieuwen. Dat betekent rekening houden met wat het gebied kan dragen. Uitbreidingen mogen dus niet gaan ten koste van de natuur.

 

17. De gemeente Vught moet investeren in wind- en zonne-energie

■ JA

Om de opgelegde klimaatdoelstellingen te halen, moeten gemeentes investeren in zonnevelden en windmolens. Deze dienen zorgvuldig in het landschap te worden ingepast. D66 vindt het belangrijk dat de Regionale Energie Strategie in samenwerking met omliggende gemeenten wordt vormgegeven. Bij deze inrichting moeten de inwoners betrokken worden om mee te denken en om te werken aan draagvlak.

 

18. De wijze van afvalinzameling in onze gemeente kan beter

■ JA

D66 wil een goedkopere en simpelere afvalinzameling en -scheiding. D66 wil onderzoeken of de afschaffing van de zak voor plastic, metaal en drankkartons mogelijk is, omdat uit onderzoek blijkt dat uit nascheiding van de grijze bak meer en beter plastic en blik gerecycled kan worden. De grijze bak moet dan wel vaker worden opgehaald. Omdat er steeds minder papier wordt opgehaald, is één keer in de maand ophalen voldoende. Gescheiden gft-afvalinzameling moet zo snel mogelijk voor alle hoogbouw ingevoerd worden.

 

19. Het planten van extra bomen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt is een goed idee

■ JA

De provincie Noord-Brabant gaat de komende jaren tien miljoen bomen planten. D66 wil dat zeker 50.000 van deze bomen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt worden geplant. Bomen helpen bij het vasthouden van water, het afvangen van CO2, het versterken van de biodiversiteit en het aantrekkelijker maken van het uitzicht.

 

20. De gemeente doet genoeg aan armoedebestrijding en hoeft niet ruimhartig te zijn bij de aanpak van armoede bij kinderen

■ NEE

In Vught, Helvoirt en Cromvoirt groeien zo’n 400 kinderen op in armoede. D66 wil bredere inzet van de regelingen voor armoedebestrijding. Een vertrouwenspersoon kan daarbij een rol spelen. Doel is dat alle kinderen kunnen meedoen en dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen en gezond op te groeien.

 

21. De gemeente moet meer geld vrijmaken voor positieve gezondheid: preventie, bewegen, gezond eten en sociale contacten

■ JA

D66 wil dat structureel een deel van het zorgbudget wordt ingezet op preventie en positieve gezondheid. De focus ligt nu nog teveel op het oplossen van problematiek, terwijl iedereen weet dat voorkomen beter is dan genezen. Op deze manier houden we de zorg ook in de toekomst betaalbaar. Ook in het woonbeleid houden we rekening met preventie en leefstijl.

 

22. Er moet meer wederzijds respect zijn in het debat in de gemeenteraad

■ JA

In een gezond debat wissel je argumenten uit om tot betere besluiten te komen. D66 wil de onwenselijke verhoudingen in de gemeenteraad doorbreken, want gezamenlijk moeten alle raadsleden het gemeentebestuur scherp houden en zo goed bestuur afdwingen. Een jaarlijkse training van de gemeenteraad door een onafhankelijke expert kan bijdragen aan het bevorderen van de onderlinge verhoudingen, meer ruimte voor dialoog en het verhogen van de kwaliteit van de besluitvorming.

 

23. De gemeente moet proberen culturele evenementen naar Vught, Helvoirt en Cromvoirt te halen

■ JA

D66 wil dat de gemeente het binnenhalen van grote evenementen faciliteert, zoals het Groot Dictee der Nederlandse Taal in DePetrus of een cultureel festival voor jongeren met ondersteuning van ons eigen bedrijfsleven. Dergelijke evenementen zijn leuk voor de inwoners, goed voor de uitstraling en bieden kansen voor lokale ondernemers.

 

24. Het gebouw Elzenburg mag alleen door jongeren gebruikt worden

■ NEE

Als jongeren op school zitten, is het logisch om op die plek ook andere groepen toe te laten. D66 is voor een hoge bezettingsgraad van de gemeentelijke gebouwen.

 

25. Helvoirtse sportclubs en verengingen moeten ook in aanmerking komen voor het ruimhartige Vughtse subsidiebeleid

■ JA

D66 wil investeren in een actief verenigingsleven, lokale kunst en cultuur, gezamenlijke voorzieningen en een zichtbare geschiedenis van elk dorp want die dragen sterk bij aan het leefplezier en de verbondenheid die inwoners voelen met de plek waar ze wonen.

 

26. Er moet in Vught één sterke lokale omroep komen, die zich richt op de hele nieuwe gemeente

■ JA

D66 wil één lokale omroep bekostigen om versnippering tegen te gaan en de kwaliteit te verhogen. Deze lokale omroep richt zich op de hele nieuwe gemeente Vught. De lokale kleur is belangrijk en moet uiteraard zichtbaar blijven.

 

27. Het is tijd voor een frisse wind in het college van burgemeester en wethouders

■ JA

Onze gemeente heeft een college van burgemeester en wethouders nodig dat staat voor meer openheid, dialoog en inspraak voor inwoners. En daarbij het goede voorbeeld geeft aan de hele gemeenteorganisatie. De huidige collegeleden zitten er al heel lang, sommigen meer dan tien jaar. Daarom is het tijd voor een frisse wind.

 

 

 

Benieuwd naar nog meer standpunten van D66 Vught?

Bekijk ons verkiezingsprogramma

 

Benieuwd naar onze lijst met topkandidaten?

Lees hier wie ze zijn en waar ze voor gaan

 

Stemwijzer opnieuw invullen?

Dat kun je hier nog een keer doen.