Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 februari 2021

D66 stelt schriftelijke vragen over vergunning verbouwing Mariakerk

In Het Klaverblad van 10 februari stond het bericht dat de gemeente Vught een omgevingsvergunning heeft verleend om de Mariakerk te verbouwen tot 30 zorgwoningen. Het pand, dat onder monumentenzorg valt, wordt fors aangepakt. De gemeenteraad is hierover niet geïnformeerd en de omwonenden zijn onvoldoende betrokken. Reden voor D66-raadslid Jan-Willem Verlijsdonk om schriftelijke vragen te stellen aan het college.

“De fractie van D66 is in de basis niet tegen de ontwikkeling van zorgappartementen in de voormalige kerk, want dit voorziet in een duidelijke woonbehoefte binnen onze gemeente”, zegt Verlijsdonk. “Waar onze fractie wel ernstige moeite mee heeft, is dat de gemeenteraad op geen enkele wijze is geïnformeerd over het plan en daardoor geen enkel kader heeft kunnen meegeven. Ook onduidelijk is door wie en wanneer dit besluit is genomen; in de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders is daarover niets terug te vinden. Het belangrijkste dat niet goed is gegaan, is dat de buurt niet adequaat is geïnformeerd over en betrokken bij de uiteindelijke invulling van het plan. Er is eind 2019 een informatiebijeenkomst geweest voor omwonenden, maar toen lag er nog geen concreet plan. Tijdens die bijeenkomst hebben omwonenden zorgen geuit over de parkeerdruk. Die zorgen zijn niet weggenomen. En nu worden de omwonenden verrast met een verleende vergunning met een zeer beperkte mogelijkheid om bezwaar te maken.”

Transparante werkwijze

Het plan is nu pas, na het verlenen van de vergunning, voor het eerst voor inwoners en raadsleden in te zien op het gemeentekantoor. “Dat is niet de manier waarop D66 wil dat de gemeente werkt”, aldus Verlijsdonk. “In het coalitieakkoord is afgesproken dat we gaan voor een open en transparante werkwijze en dat bewoners aan de voorkant moeten worden betrokken bij het ontwikkelen van plannen. Daarom vragen we aan het college om dit recht te zetten.”

D66 heeft onderstaande vragen gesteld:

  1. Waarom is het plan voor verbouwing van de Mariakerk, waar het college op 8 februari jl. vergunning voor heeft verleend, niet van tevoren gedeeld met de gemeenteraad? Kunt u ons meenemen in uw afwegingen?
  2. In het geldende bestemmingsplan is opgenomen dat de bestemming ‘maatschappelijk’ omgezet kan worden naar de bestemming ‘wonen’. Conform artikel 2 ‘Uitzonderingen’ de ‘Lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist 2020’ had dit aan de raad moeten worden voorgelegd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Waarom is dat in dit geval niet gebeurd?
  3. Het besluit tot het verlenen van bovengenoemde vergunning en de voorbereidende besluiten hebben wij niet teruggevonden in de besluitenlijsten van het college. Kunt u ons meenemen in de totstandkoming van dit besluit, met andere woorden: door wie en wanneer is dit besluit genomen en wat is het tijdspad geweest? Dit zien we graag onderbouwd met de stukken waarop besluiten zijn genomen.
  4. Is het huidige college voordat de vergunning werd verleend geïnformeerd over dit project en dit besluit? Zo ja wanneer en hoe is dat gebeurd? Zo nee, kan het college uitleggen hoe dat heeft kunnen gebeuren en waarom er niet aan de bel is getrokken?
  5. Van bewoners hebben we gehoord dat er in het najaar van 2019 een informatiebijeenkomst is geweest met omwonenden, waarin de destijds nog niet concrete plannen zijn besproken. Hoe hebben de omwonenden op het plan gereageerd? Welke zorgen zijn er uitgesproken? We weten dat er in ieder geval zorgen zijn neergelegd over de parkeerdruk door bewoners, zorgverleners en bezoekers. Graag zien we uw antwoord onderbouwd met een verslag van de bijeenkomst.
  6. Waarom is na de bijeenkomst in het najaar van 2019, toen het plan verder was uitgewerkt, niet meer met omwonenden gesproken?
  7. Omwonenden kunnen door de werkwijze van de gemeente hun ideeën/suggesties/bezwaren alleen nog maar kenbaar maken middels een bezwaarprocedure bij de rechtbank inclusief bijbehorende kosten. Waarom is er gekozen voor deze aanpak? Deelt het college met ons de mening dat deze aanpak bewoners en raad buitenspel zet en niet past bij een college en coalitieakkoord dat gaat voor een open en transparante werkwijze en stelt dat bewoners aan de voorkant moeten worden betrokken bij het ontwikkelen van plannen? Ziet het college mogelijkheden om deze omissie recht te zetten?
  8. Welke maatregelen gaat het college nemen om te voorkomen dat deze gang van zaken in de toekomst weer kan gebeuren?
  9. Is ten aanzien van de voorgestelde aanpassingen van dit rijksmonument advies gevraagd aan de monumentencommissie? Wat luidde dit advies en wat heeft u met dit advies gedaan?
  10. Hoe staat het college tegenover de door omwonenden geuite zorgen over de parkeerdruk en welke oplossingen ziet het college hiervoor?