Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 februari 2021

Uitkomst N65: lastige maar verdedigbare keuze

D66 is trots op het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ dat samen met VVD, PvdA-GroenLinks en CDA bereikt is. Tijdens de extra raadsvergadering op 21 januari werd het akkoord gepresenteerd met daarin ambitieuze plannen op het gebied van wonen, duurzaamheid, positieve gezondheid, energie en klimaat en bestuurlijke vernieuwing. In onze beschouwing op het akkoord is ook de moeilijke keuze waar wij voor stonden ten aanzien van de N65 toegelicht.

Over de keuze die wij gemaakt hebben zijn ons al veel vragen gesteld. Ook zijn via verschillende (sociale) media vragen gesteld en teleurgestelde reacties te horen. Graag willen we nogmaals uitleggen waarom we niets meer konden doen aan de N65 zolang het bestemmingsplan N65 onder de rechter is.

Nog geen schop in de grond, toch een voldongen feit

Een beter plan voor de N65 was onze inzet tijdens de campagne en coalitieonderhandelingen. Hiervoor zou nog ruimte zijn bij de aanbesteding van de werkzaamheden. Tijdens de onderhandelingen kwam voor ons nieuwe informatie boven tafel. Zo is de regie volledig overgeheveld naar de provincie. De aanbesteding voor de werkzaamheden aan de N65 zijn al de tweede fase ingegaan en Vught heeft daar geen invloed meer op. De bijeenkomsten van de stuurgroep (waarin Vught, provincie en Rijk zitten) zijn afgeschaald naar nog maar een keer per jaar en lijken niet meer dan een formaliteit.

Met deze, voor ons nieuwe informatie, hebben de partijen die in gesprek waren over de te vormen coalitie aan de landsadvocaat advies gevraagd of we nog wijzigingen konden aanbrengen in de plannen. Het advies was eenduidig: dit is niet mogelijk zolang het bestemmingsplan onder de rechter is. Aanpassen of intrekken van het bestemmingsplan zou leiden tot grote schadeclaims. Kortom, ook al is er nog geen schop de grond in gegaan, we staan op dit moment voor een voldongen feit.

Dit hebben we wél bereikt

Hoewel D66 in mei 2020 tegen het huidige plan stemde, hebben we in het akkoord wel degelijk wat bereikt: leefbaarheid van de dorpen staat weer op één. Dat gaat onder andere over verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, trillingen en geluid. En het onderliggende wegennet is niet langer de sluitpost van deze grote projecten. We gaan dus nú aan de slag met het oplossen en verbeteren van de knelpunten in de drie dorpen die door de aanleg ontstaan, in plaats van te wachten tot na de aanleg. D66 blijft zich daarvoor inzetten, samen met omwonenden.

Uitzending PowNed: wel een reactie

In de uitzending van het PowNed-programma De Hofbar op 26 januari werd beweerd dat D66 herhaaldelijke verzoeken om een reactie over de N65 heeft afgewezen. Dat is onjuist. Fons Potters heeft op de opnamedag uitgebreid met De Hofbar gesproken. Daarin heeft hij een aantal aannames van de programmamakers met argumenten en voorbeelden weerlegd. Dat gesprek is echter op geen enkele wijze meegenomen in de uitzending. Fons Potters heeft ook aangegeven dat hij, aangezien hij wethouder is en namens het college moet spreken, niet op camera kon verschijnen namens D66 Vught. De Hofbar heeft daarop geen contact gezocht met iemand van de fractie.

D66 neemt zijn verantwoordelijkheid

D66 blijft over de N65, maar ook over alle andere onderwerpen, verantwoording afleggen voor onze inzet, standpunten of reactie. Participatie staat niets voor niets nu hoog op de bestuurlijke agenda. We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. De afgelopen dagen heeft onze fractie reeds contact gehad met verschillende inwoners over het coalitieakkoord en die geraakt worden door de plannen voor de N65 of die andere vragen hebben over het akkoord. Daarvoor staat de deur altijd open, in een fractievergadering of op een ander moment.

Dianne Schellekens, fractievoorzitter 06-21695907
Willem Jan de Graaff, fractiesecretaris 06-2931 7641
fractie@d66vught.nl

Zie ook:
Groen licht voor coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ (22-1-2021)
Het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ (januari 2021)
Het hoofdstuk verkeer in het verkiezingsprogramma van D66 (november 2020)
Plannen N65 nog lang niet af, D66 stemt er dus niet mee in (mei 2020)