Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 maart 2021

D66: uitspraak rechter biedt ruimte voor een beter plan voor de N65

Op dinsdag 16 maart jl. deed de voorzieningenrechter van de Raad van State uitspraak omtrent het verzoek tot schorsing van het N65 bestemmingsplan. In zijn uitspraak legt de rechter de vinger op de zere plek, ten aanzien van verschillende punten in het plan die verdere analyse en verbetering behoeven. Een belangrijke uitspraak, want daarmee biedt de rechter de gemeente ruimte om het plan voor de N65 verder te verbeteren om aan de bezwaren van de verschillende belanghebbenden tegemoet te komen.

In het coalitieakkoord is afgesproken om niet te tornen aan het N65 bestemmingsplan om de juridische positie van de gemeente niet in gevaar te brengen en schadeclaims te voorkomen. Hierdoor heeft D66 de afgelopen maanden geduldig (en soms knarsetandend) moeten afwachten en de verwijten over kiezersbedrog over zich heen laten komen. Maar nu de rechter in zijn uitspraak de gemeente heeft opgeroepen om het bestemmingsplan op een aantal punten nader te analyseren en verbeteren, is er juridisch ruimte ontstaan voor verbetering. Sterker nog: de rechter roept daar zelfs toe op! Daardoor is nu het moment gekomen waarop we onze verkiezingsbelofte voor het inzetten op een beter plan voor de N65 gestand kunnen gaan doen. D66 wil samen met het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en onze inwoners zorgen dat er een beter plan komt om de leefbaarheid in onze dorpen verder te verbeteren.

Rechter noemt dezelfde punten als D66

De rechter noemt in zijn uitspraak dezelfde punten die D66 vorig jaar heeft ingebracht in de gemeenteraad en in het verbeterplan voor de N65 dat wij tijdens de campagne hebben gepresenteerd. Dit betreft onder meer een aansluiting op de N65 richting Den Bosch bij de Helvoirtseweg om het omliggend wegennet te ontlasten, de knelpunten bij de verkeerssituatie ter hoogte van restaurant In ’t Groene Woud, de verkeerssituatie in Helvoirt en de noodzaak tot aanvullende maatregelen voor een goed woon- en leefklimaat (veiligheid, uitstoot, geluid). Dat laatste punt is extra van belang gezien de al aangetoonde verkeerde berekeningen rondom de stikstofuitstoot.

College gaat aan de slag

D66 en CDA hebben in de raadscommissievergadering van 18 maart het college gevraagd om met de door de rechter genoemde aandachtspunten aan de slag te gaan. Het college heeft hier positief op geantwoord. Wethouder Du Maine (Rijksinfra, VVD) noemde de uitspraak van de rechter een steun in de rug om te kijken hoe, waar mogelijk, de leefbaarheid verder kan worden verbeterd en zegde toe dat de aandachtspunten worden meegenomen in de mobiliteitsvisie die momenteel wordt ontwikkeld. Het college heeft de landsadvocaat gevraagd om de uitspraak juridisch te duiden en koppelt deze duiding binnenkort terug naar de gemeenteraad. D66 is verheugd met dit antwoord van de wethouder. Wij gaan dit met veel belangstelling volgen en ondersteunen vanuit de gemeenteraad.

Zie verder:
D66 geschrokken van fouten in stikstofberekening N65 (26-2-2021)
Memo gedeputeerde over stikstoffout N65 (12-2-2021)
Uitkomst N65: lastige maar verdedigbare keuze (februari 2021)
Groen licht voor coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ (januari 2021)
Het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ (januari 2021)
Het hoofdstuk verkeer in het verkiezingsprogramma van D66 (november 2020)
Plannen N65 nog lang niet af, D66 stemt er dus niet mee in (mei 2020)
Vragen D66 bestemmingsplan N65 (mei 2020)
D66 tegen snelheidsverhoging naar 80 kilometer op de N65 (februari 2020)

Reageren?
Stuur een e-mail naar: fractie@d66vught.nl