Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 maart 2021

Reactie D66 op antwoorden college op schriftelijke vragen Mariakerk

In februari heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de plannen om de Mariakerk te verbouwen tot 30 zorgwoningen. Inmiddels heeft het college deze vragen beantwoord. Hieruit komen een aantal aandachtspunten naar voren.

Zienswijzen blijken wel mogelijk

De publicatie in Het Klaverblad op 10 februari jl. dat er een omgevingsvergunning was verleend, bleek een fout te zijn. Wat er had moeten staan was dat de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd. Tegen deze ontwerpbeschikking kunnen inwoners zienswijzen bij het college indienen. Pas na de inzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit op de aanvraag. Na onze vragen is deze fout rechtgezet in het Klaverblad en door publicatie in het Gemeenteblad van 24 februari 2021.

Monitoren parkeerdruk

Zoals reeds eerder aangegeven, staat D66 positief tegenover het realiseren van zorgwoningen in de voormalige Mariakerk, want dit voorziet in een duidelijke woonbehoefte binnen onze gemeente. Uit de beantwoording blijkt dat aan de geldende parkeernormen is voldaan. Wel roepen we het college op om na oplevering in samenspraak met de omwonenden te monitoren hoe de parkeerdruk in de wijk zich ontwikkelt, zodat indien nodig aanvullende maatregelen kunnen worden genomen.

Goed bestuur

In de zorgvuldige en uitgebreide antwoorden van het college komt naar voren dat de voorbereiding volgens de regels is uitgevoerd. Maar voor D66 is goed bestuur is meer dan alleen het volgen van de regels. Het gaat ook om het aanvoelen wanneer je omwonenden, gemeenteraad en college moet informeren om te zorgen voor beter draagvlak, betrokkenheid en vertrouwen. D66 vindt dat bij dit omvangrijke project de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd had moeten worden. Daarmee hadden de vraagtekens bij de werkwijze kunnen worden voorkomen.

Onze fractie rekent erop dat in het kader van de afspraken die zijn gemaakt over het informeren van de gemeenteraad, het niet op de hoogte brengen van raad over dit soort projecten tot het verleden behoort. Op korte termijn wordt de gemeenteraad bijgepraat over de regels rondom vergunningen en bestemmingsplannen, zodat deze zijn controlerende functie op dit gebied nog beter kan uitvoeren.

Zie verder:
D66 stelt schriftelijke vragen over vergunning verbouwing Mariakerk (19 februari 2021)

Reageren?
Stuur een e-mail naar: fractie@d66vught.nl