Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 april 2021

D66 blij met huizenhoge bouwambities

D66 staat niet alleen als het gaat om de hoge ambitie om de komende jaren fors bij te bouwen. De vurige wens van D66 om de komende 10 jaar 1000 woningen extra bij te bouwen, vooral in het betaalbare en middeldure segment, leeft inmiddels breed in de gemeenteraad, zo bleek donderdag 22 april bij de behandeling van de uitgangspunten van de nieuwe Woonvisie. Een belangrijke discussie want de woningnood in de gemeente Vught is groot. “Wat mij vanavond het meeste opvalt is de enorme ambitie die de gemeenteraad hier uitspreekt”, aldus D66-raadslid Jan-Willem Verlijsdonk tijdens de vergadering. “Dus wat mij betreft knoopt de wethouder dat driedubbel in zijn oren, want we moeten knallen de komende jaren.”

Méér dan 1.045 woningen

De eensgezinde oproep van de raad om ambitie te tonen was niet aan dovenmansoren gericht, want wethouder Fons Potters (Wonen, D66) gaat graag aan de slag. “Uit Provinciale analyses blijkt dat er in de gemeente Vught de komende tien jaar 1.045 woningen bij moeten komen. Er is vooral behoefte aan extra woningen voor starters en ouderen, vooral appartementen en betaalbare woningen. Daarin voorzien heeft prioriteit. We willen echter niet stoppen bij 1.045 woningen, want er is een landelijke behoefte aan meer woningen en bovendien is Vught een hele populaire woongemeente.”

Daar is Verlijsdonk het mee eens: “Extra bouwen kan bijdragen aan de vitaliteit van onze gemeente en een gezonde financiële positie. Dan denk je vooral aan woningen voor jonge gezinnen in het middeldure en dure segment. Maar kwaliteit en draagvlak moeten altijd voorop staan”, gaf hij mee. “Want wijken bouw je voor 50 jaar en niet om korte termijn problemen op te lossen.”

Drie uitgangspunten

D66 wil dat de focus in het woonbeleid ligt op de behoeftes van onze inwoners en de kwaliteit van onze leefomgeving. Dat betekent dat bij elk woningbouwplan moet worden gelet op de volgende drie aspecten:

  1. Voorzien in behoefte: Alle Vughtenaren moeten kunnen (blijven) wonen in onze gemeente op een manier die past bij hun wensen, mogelijkheden en levensfase. Dus ook starters, gezinnen, ouderen, mensen met kleine portemonnee, verstandelijke beperking of psychische problematiek. Ook voor statushouders moet er plek zijn.
  2. Kwaliteit staat voorop: Vught is uitgeroepen tot beste woongemeente en dat moet zo blijven. Dit betekent groene, ruimtelijke, sociale, gezonde en veilige wijken en goede voorzieningen. Kwaliteit geldt voor alle wijken, dus ook voor wijken met goedkopere woningen.
  3. Burgerparticipatie: Omwonenden worden actief betrokken bij bouwplannen. Dat leidt niet alleen tot meer draagvlak, maar vaak ook tot goede ideeën.

Wonen en zorg

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de gemeente gaat inzetten op preventie in het kader van gezondheid en zorg. Daar hoort het tijdig aanpassen van woningen voor ouderen dan wel verhuizen naar een geschikte woning ook bij. D66 wil dat de gemeente dit actief gaat stimuleren en faciliteren. Ouderen kunnen dan hun huidige (vaak te grote) woning achter zich laten wat de doorstroom op de woningmarkt bevordert.

Gemengde en duurzame wijken

D66 is voorstander van gemengde wijken: jong-oud, met sociale huur en vrijstaande huizen, waar plek is voor iedereen. “Op die manier kunnen mensen van elkaar leren, elkaar helpen en zich aan elkaar optrekken en krijgen we een sterkere en mooiere samenleving”, zegt Verlijsdonk. “Zorgpark Voorburg biedt een fantastische kans. Daar kunnen honderden nieuwe woningen gebouwd worden” Ook binnen bestaande wijken moet gekeken worden naar mogelijkheden om variatie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke woningen, het splitsen van woningen of appartementen toevoegen in bestaande de wijken.

D66 wil dat de gemeente samen met de woningcorporaties en andere partners het verduurzamen van woningen heel actief gaat stimuleren en faciliteren en kijkt uit naar de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie die de gemeente in de loop van dit jaar zullen presenteren.

Voldoende mogelijkheden in bebouwde kom

Met bouwen in het buitengebied wil D66 terughoudend zijn om de kwaliteit van het landschap en de natuur niet aan te tasten. “Gelukkig hebben we binnen de bebouwde kom genoeg concrete projecten in de pijplijn om meer dan 1.100 woningen te realiseren. Dat is een mooie erfenis van vorige colleges. Daarnaast zijn er nog andere potentiële bouwlocaties binnen de bebouwde kom voor een kleine 600 woningen”, aldus wethouder Potters. “Er is momenteel dus geen enkele aanleiding om grootschalig te gaan bouwen in het buitengebied.”

Zie ook:
Hoofdstuk Verkiezingsprogramma D66: Gezond Woonbeleid
Motie voor 100 sociale huurwoningen opmaat naar nieuwe woonvisie (29-3-2021)
D66 wil 1.000 betaalbare woningen extra (15-11-2020)