Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 mei 2021

D66 en PvdA-GroenLinks vragen duidelijkheid over brug Fort Isabella

Op 29 april jl. stemde de raad in met de ‘Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit Fiets- en voetgangersbrug Drongelens Kanaal’. Het fietspad om de brug te bereiken, loopt echter dwars door een ecologisch waardevol moerasbos. Daarop kwamen diverse groene organisaties kwamen in beweging en hebben bezwaar aangetekend tegen de vergunning om deze brug aan te leggen. De geplande locatie van de brug en het aansluitende fietspad verschilt van de locatie die is opgenomen in het geldende bestemmingsplan ‘Fort Isabella’. Reden voor de fracties van D66 en PvdA-GroenLinks om schriftelijke vragen te stellen om na te gaan hoe dit kan.

Op 23 maart 2017 heeft de raad het bestemmingsplan Fort Isabella vastgesteld. Daarin staat dat overleg plaatsvindt met de gemeente ‘s-Hertogenbosch “over het realiseren van een nieuwe passage over het Drongelens Kanaal ter hoogte van de bestaande loopbrug over het spoor”. In de haalbaarheidsstudie, die nu voor het eerst met de raad is gedeeld, blijkt echter dat de brug zuidelijker komt te liggen, ter hoogte van het moerasbos. Dit is volgens D66 en PvdA-GroenLinks opvallend, aangezien een brug ter hoogte van de bestaande loopbrug technisch eenvoudiger is aan te leggen waardoor kosten kunnen worden bespaard. Bovendien wordt op die manier het moerasbos gespaard en ontstaat er een directe verbinding tussen de loopbrug over het spoor en de brug over het Drongelens Kanaal voor wandelaars De Gement in.

Niet opgenomen in bestemmingsplan

De brug en het aansluitende fietspad zoals nu worden beoogd zijn niet als zodanig opgenomen in het geldende bestemmingsplan ‘Fort Isabella’. Daarover hebben D66 en PvdA-GroenLinks de volgende vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders:

  1. Kan het college inzicht geven in wanneer, waarom en door wie het besluit genomen is om de brug niet ter hoogte van de bestaande loopbrug te leggen, maar te kiezen voor een andere locatie? En wat hield dat besluit in? Waarom is de raad hierover niet geïnformeerd?
  2. De brug en het fietspad zoals die nu worden beoogd zijn niet opgenomen in het geldende bestemmingsplan. De aangegeven procedure in het voorstel van 29 april jongstleden ziet toe op het aanpassen van activiteiten en niet op het bouwen van bouwwerken. Kan er op basis van het geldende bestemmingsplan überhaupt een vergunning afgegeven worden voor deze brug met fietspad?
  3. Graag een uitgebreide toelichting van de stappen en besluiten die vanaf het vaststellen van het bestemmingsplan tot en met het projectafwijkingsbesluit zijn genomen.

Ecologische verbinding

Er is in het verleden flink geïnvesteerd om de ecologische verbinding tussen Het Bossche Broek en De Gement mogelijk te maken. Daarvoor zijn er wildpassages gemaakt onder de randweg door die vlakbij Fort Isabella uitmonden. De biodiversiteit van het gebied is toegenomen en recent hebben zich ook bevers gevestigd bij Fort Isabella. Daarover hebben D66 en PvdA-GroenLinks de volgende vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders:

  1. Deelt het college de opvatting van PvdA-GroenLinks en D66 dat we als het kan de natuur met rust moeten laten en zorgvuldig om moeten gaan met de ecologische verbinding tussen Het Bossche Broek en De Gement?
  2. Klopt het dat, zoals de milieuvereniging op Novo3 meldde, dat de locatie van de brug gevolgen heeft voor het functioneren van de bestaande ecologische verbindingen waaronder de wildpassages? En klopt het dat de verplaatsing van de brug over een afstand van plusminus 200 meter richting ’s-Hertogenbosch dat probleem zou oplossen?
  3. Klopt het dat het hoogteverschil zodanig is dat er over een afstand van plusminus 100 meter een oprit naar de brug door het bos moet worden aangelegd? Zo ja, wat zijn daar de gevolgen van voor de natuur? Kan het college een tekening overleggen van de bedoelde situatie? Kan het college een schets toevoegen van de langzaam verkeer verbindingen en de wildpassages?
  4. Is de beoogde locatie van de fietsbrug in het voortraject besproken met de groene groepen zoals de Natuur- en Milieugroep Vught. Zo ja, wat was hun advies? Zo nee, wat was daar de reden van, mede omdat over de inrichting van Fort Isabella wel overlegd is?

D66 tegen komst brug

D66 heeft in 2019 tegen de komst van de brug gestemd in verband met de hoge kosten en de beperkte toegevoegde waarde van de brug aangezien er op een steenworp afstand al een brug ligt ter hoogte van de Kampdijklaan. Dat de brug nu op een andere locatie dreigt te worden aangelegd, met veel schade voor de natuur, is een extra reden om kritisch te zijn.

Zie ook:
Nieuwe brug bij Isabellakazerne brug te ver (21-10-2019)
D66 teleurgesteld over besluitvorming toekomst Isabellakazerne (26-11-2014)