Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 november 2021

D66 wil ambitieuze investeringen in zon- en windenergie

Tijdens de commissievergadering van 18 november heeft de fractie van D66 bij de behandeling van de concept-visie voor het opwekken van zonne- en windenergie opgeroepen tot ambitieuze klimaatmaatregelen. D66-commssielid Pieter van de Meerakker liet er tijdens het debat geen misverstand over bestaan: “De doelstellingen in de visie voor de opwek van duurzame energie zijn wat D66 niet de bovengrens. Nee, wat ons betreft is het tegenovergestelde waar: dit is de ondergrens!”

Deze visie laat zien hoe Vught zijn deel van de gestelde doelen in de Regionale Energie Strategie (RES) kan behalen. Het college heeft een helder document opgesteld dat voorziet het in een aantal duidelijke beleidsrichtingen hoe de gemeente Vught gestelde doelen wil behalen.

Goede voorstellen

De fractie van D66 wil een aantal voorstellen die in de conceptvisie worden gedaan onderstrepen. Dit betreft onder andere:

  • Het inzetten op een combinatie van wind- en zonne-energie;
  • Het verhogen van de doelstelling zon op dak van 40% naar 60%. Zo breng je vraag en aanbod bij elkaar, wordt het net niet verder overbelast en gaat het niet ten koste van schaarse gemeentegronden;
  • Het streven om 100% van de opbrengsten ten goede te laten komen van de Vughtse samenleving;
  • Het bieden van ruimte voor pilots met opslag van energie in Vught.

Ben ambitieus en kijk vooruit

Tegelijkertijd is D66 ook kritisch op een aantal punten. Pieter van de Meerakker: “In de visie wordt de suggestie gewekt dat de in de RES vastgestelde normen voor duurzame opwek in de bovengrens zijn. Voor D66 is het de ondergrens! Zolang we CO2 uitstoten en niet 100% duurzame energie gebruiken, kunnen we niet tevreden zijn.” Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat we niet alleen focussen op 2030, maar ook rekening moeten houden het feit dat we na 2030 nog drie keer zoveel duurzame energie moeten opwekken om de doelstellingen voor 2050 te halen. Het is belangrijk dat de gemeente haar inwoners het complete en eerlijke verhaal vertellen, zodat ze niet verrast worden met steeds nieuwe maatregelen.

Vier aandachtspunten voor D66

Binnen de visie wil D66 graag meer nadruk op vier belangrijke thema’s:

  1. Zon én wind: Het behalen van de doelen is alleen mogelijk wanneer naast zonne-energie ook windenergie een onderdeel wordt van onze energievoorziening. Windenergie is drie keer goedkoper als zonne-energie. D66 wil dat er over de gemeentegrenzen heen wordt gezocht naar mogelijkheden samen te werken, om schaalvoordeel te behalen. Mocht die samenwerking er niet komen, dan is het voor ons denkbaar te gaan voor een clustering van minimaal 3 windturbines op Vughtse grond. Hierbij is het voorkomen van gezondheids- en omgevingseffecten uiteraard een randvoorwaarde. We lopen hiermee vast vooruit op de opwek die na 2030 sowieso gerealiseerd moet worden.
  2. Krapte op het elektriciteitsnet: Het is belangrijk dat het college snel duidelijke keuzes maakt op het gebied van zon- en windenergie. Want alleen op die manier worden netbeheerders in staat gesteld tijdig aanpassingen te doen waar nodig, om zo krapte op het net te voorkomen.
  3. Potentieel zon op dak: D66 heeft aandacht gevraagd voor het beschreven potentieel voor zonne-energie op daken. Omdat het veelal daken betreft die particulier eigendom zijn, wil de fractie van D66 graag weten hoe dit potentieel bepaald is, en hoe de gemeente de eigenaren vroeg in het traject gaat betrekken. We moeten voorkomen dat we ons rijk rekenen.
  4. Participatie: Verduurzamen zonder draagvlak is niet mogelijk en daarom is het betrekken van inwoners essentieel. D66 vraagt het college het participatietraject expliciet op te nemen in deze visie. Hier ligt volgens ons een mooie opgave bij het ontwikkelen van een Programma Duurzaamheid waarover in de vorige raadsvergadering door een meerderheid van de raad een motie is aangenomen.

Klimaatmaatregelen niet eenvoudig

Het nemen van klimaatmaatregelen is niet eenvoudig en zal de komende jaren invloed hebben op de inwoners van Vught en soms ook pijn doen. Bij de keuze voor de plekken waar zon en windenergie wordt opgewekt moeten de inwoners betrokken worden. Het gaat om meedenken, meedoen en draagvlak krijgen.  Op de drukbezochte informatieavond bleek er veel kennis en betrokkenheid onder inwoners. Ook tijdens de commissievergadering deelden diverse insprekers hun kennis en zorgen, wat laat zien dat de betrokkenheid van inwoners groot is. “De zorgen, maar ook de ideeën en suggesties van inwoners nemen we heel serieus”, aldus Van de Meerakker. “Maar tegelijkertijd moeten we ons steentje bijdragen aan het wereldwijde klimaatprobleem. De opgave om de aarde te verduurzamen is te groot en te belangrijk om langer te laten liggen. Bovendien biedt het ook kansen om te investeren in nieuwe vormen van energie én om de oplopende energierekening van mensen omlaag te brengen.”

Van RES naar RESultaat: 

D66 wenst het college succes met het verwerken van alle ideeën en aanvullingen in deze conceptvisie om zo tot een gedragen definitieve zon- en windvisie te komen. De huidige coalitie, waar D66 deel van uitmaakt, staat voor een ambitieus klimaat en energiebeleid. Deze conceptvisie is dus een eerste stap in de goede richting. Maar een visie alleen heeft nog nooit energie opgewekt. Het wordt tijd dat de gemeente Vught knopen doorhakt en opschuift van de achterhoede naar de kopgroep op dit dossier en er alles aan doet om haar ambities waar te maken.

Van de Meerakker: “D66 wil deze visie zo snel mogelijk vaststellen zodat de gemeente samen met inwoners voortvarend aan de slag kan. Van RES naar RESultaat! Alleen dan brengt deze visie het resultaat brengen dat Vught zo hard nodig heeft.”

Zie ook:
Informatie gemeente Vught over windmolens
Informatie gemeente Vught over klimaat en energie
Hoofdstuk 6 van het verkiezingsprogramma D66 Vught over gezonde groene gemeente