Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 november 2021

Unanieme steun voor begroting Vught

De fractie van D66 is heel blij met de unanieme steun van de gemeenteraad voor de eerste begroting van deze nieuwe bestuursperiode. D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens vindt dat een mooi resultaat: “De begroting laat zien dat een nieuwe start nieuwe kansen biedt. Het is een goede vertaling van het uitvoeringsprogramma van het college en vrijwel alle ambities uit het verkiezingsprogramma van D66 komen erin terug.”

De begroting die het college donderdag 4 november jl. presenteerde aan de gemeenteraad is sluitend en laat zien dat de gemeente er gelukkig financieel wat beter voor staat dan een het dieptepunt van twee jaar geleden. De weg omhoog is ingeslagen en daarmee geeft het college uitvoering aan de eensgezinde oproep van de raad in 2019 om de financiën op orde te brengen. De komst van Helvoirt heeft een positief effect op de financiën van Vught, maar ook het gedegen begroten en meevallers vanuit het Rijk spelen een rol. Toch is er voor de toekomst nog veel financiële onzekerheid. “Dit is niet het moment om Sinterklaas te gaan spelen”, aldus Schellekens.

Grote uitdagingen voor de komende jaren

Uit de programmabegroting 2022 blijkt duidelijk dat Vught voor een aantal grote uitdagingen staat, waaronder:

  • 2000 woningen in de woonvisie om de wooncrisis aan te pakken;
  • De uitvoering en het verantwoord inpassen van spoor en N65;
  • De klimaatmaatregelen zijn nodig om de huizen energiezuinig te maken en op een duurzame manier energie op te wekken;
  • Het oplossen van de knelpunten in de huisvesting van verschillende scholen;
  • Participatie toepassen zodat inwoners kunnen meedenken en meedoen, met als grootste uitdaging de mobiliteitsvisie.

Door deze aan te pakken zorgen we dat de mooie Vughtse dorpen met hun prachtige buitengebied een groene en gezonde gemeente blijft. Inwoners krijgen door de participatie daar meer invloed op dan ooit.

Fundament voor 2.000 nieuwe woningen

Met het vaststellen van de woonvisie staan alle seinen op groen om de toevoeging van 2.000 woningen in de komende tien jaar van een goed fundament te voorzien. “We kijken uit naar concrete plannen en het eerste geactualiseerde woningbouwprogramma in maart 2022. En reken maar, ook de fractie van D66 is ongeduldig op dit punt”, aldus D66-raadslid Jan-Willem Verlijsdonk. Bij de jaarrekening van 2022 zal het aantal toe te voegen woningen zeker hoger zijn dan het nu genoemde aantal. Op korte termijn staan de visie op wonen in het buitengebied en een geactualiseerd groenbeleidsplan op de rol.

Programma Duurzaamheid

Onze gemeente staat op het gebied van de energie- en warmetransitie en het verduurzamen van woningen voor een uitdaging van jewelste, die jarenlang grote inzet van de gemeente vraagt. In de commissie stelde de fractie van D66 een programmatische aanpak van de verduurzaming van woningen voor omdat dit kan zorgen voor een slagvaardigere aanpak. D66 heeft hierover samen met Gemeentebelangen, VVD en PLV een motie ingediend die ook door de SP werd gesteund. Daarmee werd de motie aangenomen en wordt Duurzaamheid een vijfde programma naast de vier programma’s die de gemeente momenteel hanteert: Wonen, Leven, Meedoen en Besturen. “Wij zijn heel blij dat de motie is aangegeven”, legt Dianne Schellekens uit. “Het is goed om te horen dat het college volgend jaar de eerste stap zet met een paragraaf in de programmabegroting. Dat is een begin van zeggen wat je doet. Zo kunnen we de energie- en warmtetransitie samen met onze inwoners aanpakken en vaart gaan maken.” Opvallend was dat het CDA en PvdA-GroenLinks de motie niet steunden, omdat zij in het debat aangaven dat het belangrijk is dat het college aan de slag gaat met duurzaamheid.

Een belangrijk element in de energietransitie zijn stijgende energieprijzen. Die leiden ertoe dat mensen met een kleine portemonnee in de knel komen. Het is hoog tijd dat we het mogelijk maken voor iedereen om hun huis te isoleren. Daarom steunden wij de motie “Energiearmoede” van PvdA-GroenLinks en de SP. Helaas was hier geen meerderheid voor omdat VVD, CDA, Gemeentebelangen en PLV tegenstemden. D66 gaat ervanuit dat het college hier desondanks binnen het programma Duurzaamheid werk van gaat maken, zodat niemand in de kou hoeft te zitten. Komend jaar wordt bovendien het armoedebeleid herzien. D66 wil dat de gemeente kijkt hoe inwoners geholpen kunnen worden met het verlagen van de energierekening. Wat ons betreft in nauwe samenwerking met het armoedenetwerk en de armoedecoördinator, de woningbouwcorporaties en ook het lokale energie- en klimaatnetwerk.

Goede gebouwen voor goed onderwijs

Goede schoolgebouwen zijn de basis voor goed onderwijs. “D66 is trots op de samenwerking met de schoolbesturen waar het gaat over de onderwijshuisvesting. Het is heel belangrijk dat onze schoolgebouwen voldoende capaciteit hebben, maar ook dat de kwaliteit hoog blijft en voor een gezonde en frisse leeromgeving te zorgen voor onze kinderen”, vertelt D66-raadslid Dion Meuwissen. Een punt van aandacht is het risico op financiële tegenvallers vanwege de fors gestegen grondstof- en grondprijzen.

Rijksinfra punt van zorg

Terecht wordt in de begroting extra aandacht in de begroting aan de Rijksinfra: N65 en spoor. Dit onderdeel van de begroting baart D66 nog best wat zorgen nu de behandeling van het plan voor de N65 bij Raad van State veel meer tijd gaat kosten dan voorzien. De ombouw van de N65 loopt in de planning voor de verdieping van het spoor uit. “D66 heeft het college gevraagd hoeveel vertraging de N65 kan oplopen voordat het een probleem wordt voor de verdieping van het spoor”, zegt Willem Jan de Graaff, D66-raadslid en woordvoerder Rijksinfra. Het college heeft opnieuw toegezegd de raad te informeren zodra zij meer weten. De fractie van D66 volgt het kritisch.

Ondertussen wordt de lobby voor het station in Helvoirt opgestart door het college. D66 heeft de raadsleden opgeroepen om hun provinciale en landelijke netwerk te benutten en het college te steunen. “Hoe mooi zou het zijn om tijdens de ombouw van de N65, wanneer de ontsluiting van Helvoirt extra belangrijk is, proef te draaien met een tijdelijk station?” aldus De Graaff.

Inclusieve gemeente

Ook het sociale gezicht van de gemeente wordt vergroot. Wij willen dat het een plek is voor iedereen; een inclusieve gemeente waarin ook statushouders een veilig thuis vinden. Eindelijk gaat Vught ook actief aan de slag met de aanpak Positieve Gezondheid. D66 ziet de plannen van het college hierover graag op korte termijn tegemoet om hierover mee te denken.

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een inclusieve gemeente. D66 steunde daarom de motie van de VVD om te onderzoeken om met inzet van de BOA’s, jongerenwerkers en de Wijk-GGD’ers de werkdruk van de wijkagenten te verminderen. We willen hiermee het college steunen bij hun strijd om de onevenredige belasting die de gevangenis en het zorgpark Voorburg voor de politie veroorzaken op te lossen.

Sociaal Maatschappelijk Jaarverslag

Samen met PvdA-GroenLinks en SP diende de fractie van de D66 een motie in om het college op te roepen om naast een financieel jaarverslag ook een maatschappelijk jaarverslag te maken. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt wat de gemeente doet voor haar inwoners. De gemeente krijgt steeds meer taken en daarbij is de goede informatievoorziening naar inwoners een belangrijke succesfactor. Een dergelijk verslag past wat D66 betreft goed bij transparant bestuur; een van de speerpunten deze bestuursperiode. Helaas haalde de motie het niet. Het college gaf echter aan er wel voor open te staan, dus hopelijk komt het er alsnog.

Geen Sinterklaas

Dat de financiële positie van de gemeente is zorgelijk, werd in november 2019 al onderstreept met de D66 motie “duurzame meerjarenbegroting”, die unaniem werd aangenomen in deze gemeenteraad. Een jaar bleek te kort om het tij te keren, en daarom vroeg de raad op 5 november 2020 om de uitvoering “Houdbaarheidstest gemeentefinanciën Vught”. Deze is beschikbaar nu en wordt binnenkort beoordeeld door de auditcommissie. “De financiële positie van Vught is verbeterd, maar blijft precair”, stelt Dion Meuwissen. “Het is heel spannend wat de nieuwe verdeling van het landelijk gemeentefonds wordt, want dat kan maken dat we alsnog de broekriem moeten aantrekken. Daarom is het een goede zaak dat het college elk jaar zes ton reserveert om weg te komen van de hoge schuldquote en de lage solvabiliteit. Dat is een afspraak uit het coalitieakkoord, die we nu al in de begroting terugzien.”

De financiële positie van Vught maakt dat er geen cadeautjes kunnen worden uitgedeeld. De motie van Gemeentebelangen om de OZB te bevriezen was in dan ook onverantwoord en haalde dus geen meerderheid. In het coalitieakkoord is afgesproken om te indexeren, simpelweg omdat we proberen het huishoudboekje verder op orde te brengen. Gemeentebelangen kwam daarover tijdens de raadsvergadering ook nog eens met nepnieuws en zwaaide met een amendement van D66. We zouden in 2018 voor bevriezing zijn geweest. Niets is minder waar. Het waren de coalitiepartijen van dat moment waaronder Gemeentebelangen die erop gewezen werden dat ze hun eigen coalitieafspraak niet waarmaakten. En dat was, je raad het al, bevriezen van de OZB. Als we nu de OZB bevriezen betekent dat voor deze periode dat we elk jaar 140.000 euro missen en dat is in deze bestuursperiode van vijf jaar zeven ton. Die ruimte is er echt niet.

Gemeentebelangen deed tijdens de raadsvergadering een poging om voor Sinterklaas te spelen in Helvoirt met de moties “Onderzoek sportaccommodatie Helvoirt” en “Vervanging beschermingsvloer HelvoirThuis”. Deze moties waren alleen voor de bühne, want zoals ook GB weet, zijn deze zaken al voorzien zijn in de plannen voor 2022. Komend voorjaar wordt namelijk het nieuwe accommodatiebeleid vastgesteld, waar ook het HelvoirThuis en de gebouwen van de voetbalvereniging Helvoirt onder vallen. “We zijn één gemeente en daarom doen we niet aan postcodepolitiek”, aldus Dianne Schellekens. “Helvoirt kan rekenen op dezelfde ruimhartige voorzieningen voor sport en cultuur als Vught. Bepaalde verenigingen of dorpen voortrekken zou niet getuigen van een gelijke behandeling die je van de lokale overheid mag verwachten.”

Zie ook:
– de links in de tekst hierboven
Programmabegroting 2022

Reacties?
Mail naar fractie@d66vught.nl of bezoek eens een van onze fractievergaderingen