Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 december 2021

Gebiedsvisie Hart van de Baarzen: goede basis om participatie omwonenden voort te zetten

Op 16 december jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de gebiedsvisie ‘Hart van de Baarzen’. D66-fractievoorzitter Dianne Schellekens is tevreden met dit besluit: “Er ligt een globale gebiedsvisie waarin de wensen van omwonenden zoveel mogelijk verwerkt zijn. Dit is het juiste moment om als raad de kaders vast te stellen en aan te scherpen. Het college van burgemeester en wethouders kan hiermee verder om de plannen uit te werken, samen met omwonenden. Het scholencluster kan vooruit en de woningcorporatie kan direct aan de slag met de planontwikkeling voor de zo gewenste sociale huurwoningen. Voor de Lidl wordt het bestemmingsplan aangepast en komt er een beeldkwaliteitsplan.”

Bij elk ruimtelijk plan staat voor D66 kwaliteit met stip op een, waarbij oa inwoners via participatie invloed hebben. Deze globale gebiedsvisie Hart van de Baarzen moet leiden tot een waardevolle inrichting van ‘Hart van de Baarzen’ voor zowel huidige als toekomstige bewoners. D66 wil dat er een stedenbouwkundig samenhangend, groen, klimaatvriendelijk, gezond en gastvrij woon-, school- en winkelgebied ontstaat.

Dit college geeft wél ruimte voor participatie

Het hart van de Baarzen heeft een kloppend hart. Dat blijkt uit de grote betrokkenheid van omwonenden en andere inwoners. D66 heeft er mede voor gezorgd dat planvorming en besluitvorming over het Hart van de Baarzen over de verkiezingen heen zijn getild. Anders was het plan van het vorige college achter gesloten deuren vastgesteld, zonder participatie van omwonenden. Dan waren hun inzichten en wensen dus niet verwerkt. En werden de kansen voor een betere ruimtelijke inrichting en om veel meer sociale woningen te bouwen niet benut. Dat is nu wel gebeurd. D66 heeft zich verbaasd over de draai van Gemeentebelangen wat betreft Lidl. Voor de verkiezingen wilden deze partij de grotere Lidl doordrukken zonder participatie, nu willen ze alleen woningbouw op dezelfde locatie.

Volgens D66 had de participatie beter gekund, maar is deze ruim voldoende om deze gebiedsvisie vast te stellen. Want wat je ook vindt van de huidige aanpak van de participatie bij deze gebiedsvisie, het is 100% meer dan wanneer deze gebiedsvisie was vastgesteld vóór de verkiezingen. Dat de parkeerplaats bij de Lidl is verplaatst naar de achterkant, dat populieren op het Bisschop Zwijsenplein blijven staan en dat er geen hoogbouw komt aan de Brabantlaan, laat zien dat er geluisterd is. Het college heeft toegezegd de participatie en communicatie te evalueren met omwonenden. De leerpunten kunnen ingezet worden voor het vervolg van dit traject en ook bij toekomstige participatie.

Bouwen naar behoefte

Het is nodig dat er veel extra woningen worden gebouwd in Vught. Maar voor D66 staat kwaliteit voorop en daarom zit er ook een grens aan het aantal woningen dat binnen dit plan kan worden toegevoegd. Wat D66 betreft hoeven we niet de wooncrisis op één plek in Vught op te lossen. Het wordt nu al een zeer dicht bewoond gebied.  Wel worden minder woningen toegevoegd dan D66 had gehoopt. In de gebiedsvisie zijn 74 woningen voorzien. Er wordt daarbij gebouwd voor behoefte: 8 patiowoningen en 66 appartementen, waarvan 45 sociale huur. Dat zijn er in 20 sociale huurwoningen meer dan voor de verkiezingen! Het aangepaste plan past bij de ruime opzet van de wijk De Baarzen en met de aflopende hoogte van de flats naar de Brabantlaan is voldaan aan de wens van de omwonenden. D66 vindt het goed dat het college heeft toegezegd om met de woningbouwcorporatie en de toekomstige ontwikkelende partij(-en) te overleggen of binnen de kaders van de gebiedsvisie nog extra woningen mogelijk zijn.

Lof voor plannen voor integraal kindcentrum

De hele gemeenteraad was vol lof over de plannen voor het integraal kindcentrum en het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen. D66 streeft ernaar dat alle basisscholen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt op termijn worden omgevormd tot integrale kindcentra (IKC’s). Kinderen van 0 tot en met 12 jaar kunnen dan op één locatie terecht. Dat wordt rondom basisschool De Lichtstraat nu geregeld. Het IKC wordt goed ingepast. De scheiding tussen schoolgebouw en nieuwe sportzaal geeft de speelplaats een speelse indeling. Er wordt nu al gewerkt aan een groene speelplaats en in de uiteindelijke inrichting kan die speelplaats ook voor de wijk een ontmoetingsplaats zijn. De directeur van basisschool De Lichtstraat liet mede namens haar bestuur en kinderopvang Onder de Pannen tijdens de commissievergadering weten blij te zijn met het plan en de gebiedsvisie te ondersteunen.

Verdere uitwerking plannen Lidl met omwonenden

Het verplaatsen van Lidl roept veel vragen en zorgen op. En deels ook tegenstand. Een goed ingepaste supermarkt in de wijk vindt D66 een groot goed. Groen ingepast en de parkeerplaats uit het zicht. Veilig en liefst inpandig laden en lossen binnen venstertijden zodat er geen vrachtwagens zijn als de school begint en uitgaat. Geen lichtuitstraling na sluiting en een groene parkeerplaats die ruim en veilig toegankelijk is. Veilige toegang voor wandelaars, fietsers en mindervaliden. Uitbreiden kan dus alleen als Lidl voldoet aan de kwaliteitseisen. Dat is voor D66 een harde voorwaarde.

Met de motie ‘Waardevolle inrichting van Hart voor de Baarzen’ die D66 samen met VVD, PvdA-GroenLinks en CDA heeft ingediend, wordt het college opgeroepen om met omwonenden en de andere stakeholders te komen tot een plan voor de openbare inrichting, veilige verkeersafwikkeling en een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor de supermarkt. Er wordt samen gekeken naar onder andere het uiterlijk en de uitstraling van het pand en de bouwhoogte. De motie werd gesteund door alle partijen, behalve door de PLV. Het college heeft toegezegd deze uit voeren. Om te zorgen dat Lidl niet nog groter wordt dan de voorgestelde 2000 m2, hebben D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA een amendement ingediend die dit als hard maximum stelt. Alleen Gemeentebelangen en PLV stemden tegen dit amendement.

Participatie gaat nieuwe fase in

De vastgestelde globale gebiedsvisie geldt als blauwdruk voor de toekomstige inrichting van hart van de Baarzen. Deze wordt in vier delen verder opgepakt: eerst worden het scholencluster en de sociale woningen gerealiseerd en daarna de overige woningen en de supermarkt. Die laatste duurt het langst, omdat daar een bestemmingsplanwijziging voor nodig is, waarbij ook de bestemming van de huidige Lidl zal worden gewijzigd in wonen.

Dianne Schellekens: “Met deze gebiedsvisie kunnen de plannen voor wonen, de school en de supermarkt verder worden uitgewerkt. Uiteraard in samenwerking met omwonenden. De participatie is niet afgerond, hij gaat de volgende fase in. D66 blijft het participatieproces op de voet volgen en blijft graag met de buurt in gesprek, om te volgen of de ideeën, inzichten en wensen van omwonenden zo goed mogelijk worden meegenomen.”

Zie ook:
Globale gebiedsvisie Hart van de Baarzen
Motie Waardevolle inrichting Hart van de Baarzen
Hoofdstuk onderwijs verkiezingsprogramma D66 Vught