Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 januari 2022

Fractie D66 heeft veel bereikt in 2021, maar nog veel te doen in 2022

Onze gemeente bestaat nu precies een jaar uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Hoewel door corona het openbare leven grotendeels stil kwam te liggen, was de Vughtse politiek juist volop in beweging. De historische verkiezingsuitslag van D66 maakte een nieuwe coalitie van D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA mogelijk, met groener, transparanter en socialer beleid. Nooit eerder was de invloed van D66 in Vught zo zichtbaar, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, wonen, onderwijs en burgerparticipatie. “We zijn trots, want we hebben het afgelopen jaar veel bereikt”, aldus fractievoorzitter Dianne Schellekens. “Maar dit is voor ons het begin, we hebben veel ambitie want er is nog heel veel te doen.”

In het eerste jaar van deze raadsperiode zijn de klimaatambities van Vught voor de komende jaren vastgesteld. Om de doelstellingen van de Regionale Energie Strategie (RES) te halen, zal Vught inzetten op een combinatie van wind- en zonne-energie en gaat de gemeente aan de slag om meer geïsoleerde én gasloze woningen te realiseren. Commissielid Pieter van de Meerakker is te spreken over het voorgenomen beleid, maar laat er geen misverstand over bestaan over de ambitie van D66: “De Vughtse klimaatdoelstellingen zijn voor D66 de ondergrens! Het college moet echt aan de bak; vanaf 2022 verwachten wij zichtbaar resultaat!” Om klimaat- en energiemaatregelen slagvaardiger aan te pakken samen met onze inwoners en lokale energiecoöperaties, komt er door een voorstel van D66 een apart Programma Duurzaamheid. Daarnaast blijft D66 zich in de raad sterk maken voor een groen buitengebied, meer bomen en biodiversiteit en zorgvuldig omgaan met waardevolle natuurgebieden.

Het beste onderwijs voor onze kinderen

Onderwijshuisvesting is een topprioriteit van het nieuwe college. Al in de eerste reguliere raadsvergadering van 2021 loodste D66-wethouder Fons Potters ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs’ door de gemeenteraad. “In dit ambitieuze plan, dat samen met de scholen is opgesteld, staan alle investeringen om de komende jaren te zorgen voor een gezonde een stimulerende leeromgeving en een gelijkwaardige start voor al onze kinderen”, aldus raadslid Dion Meuwissen.

In 2021 stelde de gemeenteraad de investeringsplannen vast voor nieuwbouw van de Zuiderbosschool, uitbreiding van basisschool De Leydraad en de vorming van een integraal kindcentrum bij basisschool De Lichtstraat en kinderopvang Onder de Pannen. “Het grootste knelpunt ligt nu voor D66 in Vught-Noord, waar scholencluster het Kwartier uit zijn jasje is gegroeid”, zegt Meuwissen. “In 2022 moet hiervoor een oplossing komen.”

Huizenhoge ambitie: 2.000 betaalbare woningen

D66 zette tijdens de afgelopen campagne in op 1.000 woningen in 10 jaar tijd. “In september heeft de gemeenteraad unaniem de nieuwe woonvisie aangenomen, waarin deze belofte wordt waargemaakt. De bouwambitie is zelfs verdubbeld naar 2.000 extra woningen!” stelt raadslid Jan-Willem Verlijsdonk tevreden. “De nieuwe woonvisie is een duidelijke breuk met het verleden, want we gaan voornamelijk betaalbare woningen bouwen, in de sociale en middencategorie.”

Afgelopen jaar zijn de bouwplannen voor Den Hoek en De Baarzen vastgesteld; komend jaar gaat daar de schop in de grond. Verder verwachten we in 2022 plannen voor het Isabellaveld en Voorburg, het grootste plan van allemaal. Bij alle bouwplannen kijkt D66 kritisch naar behoefte, burgerparticipatie en kwaliteit (groen, ruimtelijk en verbindend).

Investeren in een vitale gemeenschap

Onze gemeente bestaat uit drie dorpen met elk een bruisende gemeenschap. Goede faciliteiten voor het sport- en verenigingsleven zijn daarbij heel belangrijk. Daarom kijken we net als de verenigingen reikhalzend uit naar het nieuwe accommodatiebeleid en het voorstel voor de Speeldoos, die beide dit voorjaar moeten worden vastgesteld. Een vitale gemeenschap betekent dat alle mensen mee moeten kunnen doen. Dat is voor D66 een kernpunt in het gezondheidsbeleid dat de gemeente in 2022 gaat vaststellen.

“D66 heeft ervoor gezorgd dat in het coalitieakkoord leefbaarheid op één staat in ons verkeersbeleid”, zegt raadslid Willem Jan de Graaff. “Dat betreft onder andere veiligheid, luchtkwaliteit, trillingen en geluid.” D66 is voorstander van de verdiepte ligging van de N65, maar heeft in de campagne gepleit voor een beter plan om de knelpunten in het omliggende wegennet aan te pakken. Daar kan nu een start mee gemaakt worden via de ontwikkeling van de mobiliteitsvisie, waaraan iedereen mee kan doen.

Zichtbare bestuurlijke vernieuwing

Samen met de nieuwe coalitie wil D66 dat er meer transparantie en een toegankelijker en beter aanspreekbaar bestuur komt en inwoners meer en eerder betrekken bij beleid. “En dat is zeker gelukt”, zegt Dianne Schellekens. De gemeenteraad wordt nu in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van plannen, bijvoorbeeld voor de Speeldoos en de zon- en windvisie. Op die manier heeft de raad meer invloed gekregen.” Komend jaar gaan we aan de slag met de plannen van de “werkgroep bestuurlijke vernieuwing” om de raadsvergaderingen te verbeteren, meer inspraak mogelijk te maken en de positie van de raad verder te versterken.

Ook het nieuwe participatiebeleid werpt inmiddels zijn vruchten af. Zo is de gebiedsvisie van het vorige college voor Hart van de Baarzen ingetrokken, waarna het nieuwe college op basis van participatie van omwonenden een aangepast plan heeft gemaakt. “Dat smaakt naar meer”, aldus Schellekens. “We hebben afgesproken dat voor alle grote projecten een participatieplan wordt opgesteld. Er zijn dus volop kansen voor inwoners om mee te doen!”

Denk mee, doe mee

In 2022 gaat de D66-fractie door op de ingeslagen weg van constructieve en betrouwbare politiek die zorgt voor duurzame resultaten. Sociaal én liberaal, met oog voor de menselijke maat. En in samenspraak met onze inwoners.

Wil je hieraan bijdragen? Of heb je een goed idee, een slimme oplossing of een knelpunt? Neem dan contact op via fractie@d66vught.nl of kom eens langs bij onze fractievergadering, elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur (momenteel digitaal vanwege de covid19).