Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 maart 2022

D66 stelt schriftelijke vragen over verkeer Cromvoirt

In november 2020 heeft D66 samen met Veilig Verkeer Cromvoirt (VVC) een tienpuntenplan opgesteld voor verbetering van de verkeerssituatie in Cromvoirt: het ‘Contract voor Cromvoirt’. D66 wil weten wat er inmiddels door het college van burgemeester en wethouders is gedaan om deze punten te realiseren en heeft daarover schriftelijke vragen gesteld.

Verkeersoverlast toenemend probleem

De verkeersproblematiek in Cromvoirt is voor veel inwoners van het dorp een toenemend probleem. D66 heeft voor elkaar gekregen dat een deel van de punten uit het ‘Contract voor Cromvoirt’ zijn opgenomen in het coalitieakkoord. Deze zijn door college verwerkt in het uitvoeringsprogramma 2021-2026.

Met mooie woorden zijn we er echter nog niet. In recente gesprekken met VVC kreeg onze fractie te horen dat zij met het college deze onderwerpen besproken hebben en dat er afspraken zijn gemaakt, maar dat die tot op heden nog niet zijn nagekomen. Ook geeft VVC aan dat er weinig tot geen communicatie is over de voortgang van de afspraken. D66 vind dat geen goed signaal en wil dat het college actief aan de slag gaat.

Niet wachten met aanpakken

In de gesprekken met de wethouders is aangegeven dat VVC mee moet praten bij het plan voor de mobiliteitsvisie en dit doen leden van VVC ook van harte. Veel punten in het ‘Contract met Cromvoirt’ hoeven echter niet te wachten op de totstandkoming van de mobiliteitsvisie en het aansluitende uitvoeringsplan. Gezien de druk op de verkeersveiligheid in Cromvoirt, is het belangrijk om deze op korte termijn aan te pakken.

Daarom heeft D66 de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

 1. Welke afspraken heeft het college gemaakt in gesprekken met VVC? Wat is hiervan gerealiseerd of in gang gezet? Wat is hierover teruggekoppeld met VVC?
 2. Kan de bebouwde komgrens verlegd worden naar de Nieuwkuijks weg zodat de 30 km-zone daar
  begint? Wanneer kan dat gerealiseerd worden?
 3. Kan er bij het aanpakken van het Pepereind de komgrens verlegd worden zodat Pepereind onderdeel wordt van de 30 km-zone?
 4. Kan de route Deutersetraat-Sint Lambertusstraat-Loverensestraat ingericht worden als doorgaande weg? Kunnen hierbij snelheid remmende maatregelen toegepast worden in de bocht als de Sint Lambertusstraat wordt gevolgd?
 5. Wat zijn de mogelijkheden om een veilig trottoir te realiseren aan één zijde van de Lambertusstraat met veilige oversteken voor voetgangers zonder dat dit leidt tot massale kap van bomen?
 6. Hoe staat het met het onderzoek naar de routering van zwaar verkeer, op lokaal en regionaal niveau en het ontwikkelen van beleid hierop? Kunnen de vrachtauto’s van de Afvalstoffendienst permanent buiten de begin- en eindtijden van de basisschool in Cromvoirt rijden?
 7. Wat is de status van de alternatieven voor verkeersafwikkeling van de PI en eventuele toekomstige rechtbank, waarbij de kern van Cromvoirt vermeden wordt en de alternatieven voor de verkeersafwikkeling via de Brederodelaan?
 8. Hoe staat het met het oude plan van het ontwikkelen van een dorpsplein voor de kerk?
 9. Kan van het hele blok rondom Basisschool De Leydraad, inclusief de Lambertusstraat een schoolzone gemaakt worden?
 10. Kan er onderzocht worden of er mogelijkheden zijn voor een wandel- en fietsroute over de Hoge Akker van de Loverensestraat naar de Battle Axe?

Zie ook:
– D66 en Veilig Verkeer Cromvoirt sluiten contract over aanpak verkeersproblematiek. (10 november 2020)