Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 maart 2022

Met participatieplannen voor Van der Valk en De Wieken komt de participatie echt op stoom

In de raadsvergadering van 17 maart stemde de gemeenteraad in met de participatieplannen voor uitbreiding van hotel Van der Valk en voor verdere invulling van de wijk De Wieken. ‘Participatie komt nu echt op stoom in onze gemeente’, stelt Fons Potters, wethouder participatie (D66), vast.  ‘Dat is goed nieuws, want participatie leidt tot meer ideeën, draagvlak, betrokkenheid en tevredenheid.’

Wellicht de meest onderscheidende campagnebelofte van D66 Vught voor de gemeenteraadsverkiezingen van november 2020 was “Betrouwbaar bestuur samen met onze inwoners”. ‘D66 wil een veel grotere rol voor burgers bij de totstandkoming van gemeentebeleid’, vertelt D66-raadslid Dianne Schellekens. ‘Wat dat betreft waait er een heerlijke frisse wind van bestuurlijke vernieuwing door Vught, Helvoirt en Cromvoirt.’

Aan de slag

Het college is actief aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuw participatiebeleid. Dat is in juli vorig jaar vastgesteld, waarbij is afgesproken dat bij alle grote beleidsvoorstellen een apart participatieplan wordt opgesteld. Daarin wordt beschreven wat de uitgangspunten zijn en op welke manier omwonenden, lokale belangenorganisaties en andere stakeholders kunnen meedoen bij het ontwikkelen van plannen. ‘Die afspraak komt het college na’, aldus wethouder Potters. ‘De komende maanden lopen er participatietrajecten voor onder meer De Baarzen, De Wieken, scholencluster Het Kwartier, hotel Van der Valk, de Mobiliteitsvisie en de Energietransitie. Hoewel al deze trajecten inhoudelijk verschillen, hebben ze allemaal hetzelfde doel; namelijk het zorgen voor de best mogelijke plannen met zo veel mogelijk draagvlak.’

Hotel Van der Valk

Hotel van der Valk wil gaan verbouwen en uitbreiden. De oorspronkelijke plannen leidden tot veel weerstand bij omwonenden en de politieke partijen in de raad. In het coalitieakkoord is daarom aangegeven dat er ruimte is voor gematigde uitbreiding, mits het hotel daarvoor voldoende draagvlak vindt bij de omwonenden. Hierop heeft Van der Valk besloten om een stapje terug te doen en de plannen samen met omwonenden en andere belanghebbenden te ontwikkelen. D66 is blij met deze stap. Voor ons is het belangrijk dat schaal en maat van de accommodatie aansluiten bij de entree van Vught en het hotel moet passen in de omgeving, waarbij de kwaliteiten van groen en water worden gehandhaafd. Het conceptparticipatieplan ziet er goed uit. Daarbij zijn goede en begrijpelijke informatie voor belanghebbenden belangrijk. Evenals dat zij voldoende tijd krijgen om te participeren. D66 heeft het initiatief genomen om daarover een motie in te dienen; deze werd gesteund door alle partijen met uitzondering van Gemeentebelangen. Naar verwachting komt Van der Valk in de tweede helft van het jaar met een nieuw plan op basis van het participatietraject.

De Wieken

De nieuwe inrichting van De Wieken is een project met een lange voorgeschiedenis. Die is gestart met de ontwikkelvisie Vught Centrum Zuid welke in 2017 is vastgesteld. Het college heeft afgelopen jaar een planaanpassing gedaan om tegemoet te komen aan de bezwaren rondom verkeer en het aantal parkeerplaatsen. Het doel van de participatie is om, binnen het vastgestelde kader, samen met omwonenden en andere belanghebbenden voor het einde van het jaar tot een gedragen stedenbouwkundig plan te komen.

Unanieme steun voor motie D66 over ‘Leren van participatie’

Deze nieuwe manier van werken, waarbij meer ruimte is voor participatie, vraagt ook een andere positionering van de raad. ‘Enerzijds blijft de raad eindverantwoordelijk voor een brede afweging en besluitvorming, maar anderzijds moeten we voldoende recht doen aan de uitkomsten van het participatieproces’, legt raadslid Schellekens uit. ‘Voor college betekent het dat het puntsgewijs moet onderbouwen welke conclusies worden getrokken uit de participatietrajecten en het goed moet kunnen uitleggen als het bepaalde zaken niet overneemt’, vult wethouder Potters aan. ‘Daar wordt de uiteindelijke besluitvorming alleen maar beter door.’ ‘Het wordt een interessant leerproces’, zegt Schellekens. ‘Het is daarom fijn dat er unanieme steun was voor de door D66 geïnitieerde motie om de verschillende participatietrajecten voor het einde van het jaar te evalueren in de gemeenteraad. Ik heb er alle vertrouwen in dat de ingeslagen weg tot veel moois gaat leiden.’