Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 maart 2022

Raadsbrede steun voor tienpuntenplan bestuurlijke vernieuwing is geweldige stap

Tijdens de raadsvergadering van 17 maart jl. ging de raad unaniem akkoord met het tienpuntenplan voor bestuurlijke vernieuwing. “Een geweldige stap voor Vught, waarmee D66 weer een belangrijke verkiezingsbelofte inlost”, concludeert D66-fractievoorzitter Jan-Willem Verlijsdonk. Hij maakt deel uit van de raadswerkgroep die het plan ontwikkelde. “De D66-fractie is vooral blij dat er met de nieuwe manier van werken meer ruimte komt om als raad in gesprek te gaan met inwoners en belangenorganisaties én met elkaar.”

Na de verkiezingen van november 2020 is een werkgroep gevormd om aan de slag te gaan met bestuurlijke vernieuwing; een van de centrale thema’s tijdens de verkiezingscampagne en de daaropvolgende formatie van een nieuwe coalitie. De werkgroep, waarin alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd, is voortvarend aan de slag gegaan en heeft een tienpuntenplan ontwikkeld. “Het doel was om de raad toegankelijker te maken voor inwoners, het raadswerk leuker en de onderlinge sfeer beter”, licht Verlijsdonk toe. “Dat is van belang om inwoners beter te betrekken bij de lokale politiek en om het animo voor raadswerk te verhogen met het oog op de toekomst.”

Tien voorstellen voor verbetering raadsprocessen

Het vastgestelde plan voor bestuurlijke vernieuwing bevat tien concrete voorstellen voor verbetering raadsprocessen. Bijvoorbeeld het instellen van een agendacommissie en het opstellen van een lange termijn agenda, waardoor de raad meer grip krijgt op welke onderwerpen wanneer besproken worden. Ook komt er meer onderscheid tussen commissie- en raadsvergaderingen. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor debat en is er minder overlap tussen beide vergaderingen. Voor D66 is de belangrijkste verandering het creëren van raadsdialoogavonden, waarin de raad laagdrempelig en op verschillende manieren in dialoog gaat met inwoners, belangengroepen, experts én met elkaar. Dat zorgt voor meer ideeënuitwisseling en betere besluiten.

Verder invulling geven aan de bestuurscultuur

Een nieuwe werkwijze is geen doel op zich. Het moet de verbetering van de bestuurscultuur faciliteren. Want dat laatste is waar het uiteindelijk om gaat. “Procesoptimalisatie is goed, maar uiteindelijk valt of staat het raadswerk met hoe we als raadsleden hier invulling aan geven”, aldus Verlijsdonk. ‘We hebben binnen de gemeenteraad afgesproken hier samen actief aan te werken en elkaar hier op een positieve manier op aan te spreken. Dat is een passend vervolg op de adviezen van de formateurs over de bestuurscultuur. De nieuwe werkwijze is dus een eerste stap, maar we zijn er dus nog niet. De D66-fractie kijkt er naar uit wat het allemaal gaat opleveren.’