Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 april 2022

D66 wil zorgvuldige afweging uitbreiding school Vught-Noord

Investeren in goede onderwijsvoorzieningen betekent investeren in onze kinderen. Daarom stelde D66 tijdens de commissievergadering van 31 maart jl. dat kosten noch moeite moeten worden gespaard om een duurzame oplossing te vinden voor de capaciteitsproblemen van de scholen en kinderopvang in Vught-Noord.

De Vughtse gemeenteraad debatteerde over de verschillende scenario’s voor uitbreiding van het scholencluster Het Kwartier. “Dit debat gaf de verschillende partijen de kans om, in aanvulling op de input van het participatietraject, duidelijk te maken welke aspecten moeten worden meegenomen in het uiteindelijke raadsvoorstel met de verschillende scenario’s”, licht D66-fractievoorzitter Jan-Willem Verlijsdonk toe. “Dat is belangrijk, om over enkele weken als raad een zorgvuldige afweging te kunnen maken en een goed geïnformeerd besluit te nemen.”

Participatietraject

“De school is een onderwerp dat leeft, gezien de vele honderden deelnemers aan de informatieavond, de mails en brieven die onze fractie heeft gekregen, de gesprekken met inwoners en de verschillende insprekers in de commissievergadering”, aldus Verlijsdonk. “Het participatietraject wordt doorlopen en dat levert veel inzichten op. Wat D66 betreft is het belangrijk dat alle belanghebbenden goed worden gehoord. Dus inwoners die hiervoor de kans nog niet hebben gehad, moeten deze alsnog krijgen.”

Afwegingskader

De keuze voor een locatie voor een nieuwe school is ingewikkeld, want elke optie heeft voor- en nadelen. Om te komen tot een zorgvuldig en goed besluit, wil D66 zes punten terugzien in het afwegingskader:

  1. Beste school voor de kinderen: We willen het scenario kiezen dat het beste is voor de schoolgaande kinderen. De mening van ouders vinden we dus heel belangrijk. Ook willen we weten wat de schoolbesturen en medezeggenschapsraden vinden van de verschillende scenario’s. En wat de consequenties zijn voor de samenwerking tussen de scholen.
  2. Voldoende capaciteit: Het uiteindelijke scenario moet een oplossing bieden voor het capaciteitsprobleem voor de komende 15 jaar. Niet alleen bij de scholen is er een gebrek aan capaciteit, maar ook bij de kinderopvang. D66 ziet graag in de verschillende scenario’s in welke mate beide problemen worden opgelost.
  3. Veilig verkeer: Welk scenario het ook wordt, brengen en halen van schoolkinderen moet overzichtelijk en veilig zijn. In de stukken op wijinvught.nl lijkt de drukte bij de rotonde op de Postweg het grootste probleem. Deze rotonde is weliswaar twee keer per dag druk, maar hij is wel overzichtelijk. De onveiligheid zit vooral na de rotonde als het dubbelzijdig fietspad de weg voor auto’s op een onlogische manier kruist. Los van welk scenario het wordt, zou dit aangepakt moeten worden. Daarnaast wil D66 pleiten om van de rotonde bij Van der Valk tot de rotonde bij de Loonsebaan een 30 Km-zone te maken gezien de vele overstekende kinderen op verschillende plekken. In de scenario’s moet ook goed terugkomen of kinderen zich moeten verplaatsen van en naar de sporthal en hoe dit op een veilige manier kan.
  4. Impact op omwonenden: We willen weten wat de verschillende scenario’s betekenen voor omwonenden in termen van verkeer, geluidshinder en andere zaken.
  5. Impact op natuur en milieu: Dit betekent duurzaam bouwen, de vierkante meters optimaal benutten en minimaliseren CO2-footprint en zo min mogelijk aantasten van de natuurwaarde. De suggestie dat in scenario 3 de hele groenstrook aan de Loonsebaan verwijderd mag worden omdat het ‘geen waardevol groen’ zou zijn, kan niet waar zijn. D66 wil dat er een groen schoolplein is op de nieuwe schoollocatie.
  6. Financiële afweging: Naast de kosten van de nieuwbouw van de scholen moet in de scenario’s ook duidelijk worden wat de kosten zijn van het oplossen van de verkeersveiligheid. En wat de aanvullende financiële gevolgen zijn van de keuze voor de verschillende scenario’s, zoals ‘opportunity costs’ of de mogelijkheid dat Partou bij het Mariaplein kan verhuizen en die locatie vervolgens kan worden ontwikkeld. Ook wil D66 weten of het mogelijk is om in scenario 3 naast de school ook nog woningbouw te realiseren.

Vervolgstappen

Naar verwachting besluit de gemeenteraad voor de zomer welk scenario de voorkeur heeft. Dit wordt vervolgens verder uitgewerkt, met participatie van scholen, ouders, omwonenden en andere belanghebbenden. Het streven is dat rond de jaarwisseling een definitief besluit kan worden genomen.

Zie ook:
Wijinvught.nl (website gemeente Vught voor participatietrajecten)
D66 wil snelle uitbreiding scholencluster Vught-Noord (12 februari 2021)