Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 juli 2022

D66: Vergroening van Vught moet in de hoogste versnelling

Op 2 juni jl. legde het college de Startnotitie Groenvisie voor aan de raad. De vraag van het college aan de raad was of deze zich kan vinden in de voorgestelde werkwijze, of er doelen en/of thema’s worden gemist en of er nog andere aandachtspunten zijn. D66 kan zich in hoofdlijnen vinden in de startnotitie. “Het is echt hoog tijd voor een nieuwe groenvisie en een vernieuwd bomenbeleid”, zegt D66-raadslid Dianne Schellekens. “D66 wil naar een proactieve aanpak van groen in Vught. Meer groen toevoegen en waar groen verdwijnt, bijvoorbeeld bij de aanpak van de N65 en het spoor, al vooruitlopend hierop zoveel mogelijk herplanten. D66 heeft drie prioriteiten voor het groenbeleid: het versterken van de biodiversiteit, het vergroten van de oppervlakte en de massa aan groen en het borgen van de kwaliteit van de bodem met voldoende water en schoon water.

Groenvisie voor het hele grondgebied

In de startnotitie wordt gesproken over dat de groenvisie vooral betrekking heeft op het groenareaal in het stedelijk gebied. Dat is voor D66 te beperkt. 89% van ons groenareaal ligt namelijk in het buitengebied. Daarom moet de groenvisie moet gaan over het totale grondgebied van Vught. De waterkwaliteit, de grondwaterstand en de kwaliteit van de bodem zijn van cruciaal belang om groen te behouden en uit te breiden. De vergroening wordt bedreigd verdroging, vermesting, verzuring en verontreiniging. En dan hebben we het nog niet over de ingrijpende gevolgen van de ombouw van spoor en N65.

Netwerk is noodzakelijk

Vergroenen van de gemeente kan alleen in samenwerking, want het gaat niet alleen om gemeentegronden. Dat moet samen met inwoners, ondernemers, landgoedeigenaren, agrariërs en terreinbeheerders. Het gaat om inzetten van gebiedskennis en het serieus nemen van klimaatverandering. Het werken aan gezamenlijke kansen heeft dus topprioriteit. Dat betekent dat interne integrale afstemming verbonden moet worden aan uitvoeringsgerichte externe netwerkvorming. Gelukkig ligt er een gedegen groenboek van de IVN NMV, is Podium C aan de slag met bomen over bomen, zijn er mensen bezig met behouden en uitbreiden van zandpaden, zijn er voedselbossen en wordt er aan agroforestry gedaan. Pak alle initiatieven met twee handen aan.
D66 wil verder dat er verbinding ontstaat tussen groen in het openbaar en op privéterreinen en op deze manier zowel ondernemers als bewoners stimuleren om samen de gemeente Vught te vergroenen.

Bomen planten nondeju

D66 wil de vergroening in de hoogste versnelling. De uitgangspunten uit het coalitieakkoord komen goed terug in de startnotitie. We weten al jaren dat er een kaalslag voor de deur staat door de plannen met het spoor en de N65. Bij de vervanging van bomen moet het dan ook gaan om de vervanging van de biodiversiteit die verloren is gegaan, in plaats van een boom voor een boom. “We moeten nu aan de slag met toevoegen van het groen dat straks verdwijnt”, aldus raadslid Dianne Schellekens. Daarom onderstreepte zij tijdens de vergadering de uitspraak van John Vermeer: “Bomen planten nondeju!”

Versterken natuurbescherming

Er is een wereld te winnen is als het gaat over natuurbescherming binnen de gemeente. Met Helvoirt komt er onder meer circa 1.000 hectare natuurgebied bij. Dat betekent dat het natuurbeleid van de gemeente aan de nieuwe situatie aangepast moet worden en we kansen moeten grijpen om de natuur te versterken, bijvoorbeeld door deelname aan het Van Gogh Nationaal Park. D66 wil een gewenst niveau, van een bij het Vughtse landschap passende biodiversiteit, duurzaam in stand houden. Daarbij zijn drie factoren leidend: de milieucondities, de inrichting van het landschap en het beheer van het landschap. D66 ziet graag uitgewerkt in de groenvisie hoe de gemeente hieraan kan voldoen.