Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 juli 2022

D66 wil tempo houden in volgende fase van de uitbreiding van Het Kwartier

Vught moet tempo houden om het nijpende tekort aan onderwijshuisvesting in Vught-Noord op te lossen. D66 stemde daarom afgelopen raadsvergadering in met het raadsvoorstel om nu snel businesscases te gaan maken, zodat er geen tijd verloren gaat. “Het is in ons aller belang dringend voor betere huisvesting te zorgen zodat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en uit de huidige situatie komen”, aldus D66-raadslid Dion Meuwissen. “Investeren in goede onderwijsvoorzieningen is investeren in onze kinderen.”

Door de forse groei de afgelopen jaren van het aantal leerlingen in Het Kwartier (De Koningslinde en Het Molenven) zitten veel klassen in noodlokalen. Na een uitgebreid participatieproces kwamen twee varianten als meest kansrijk naar voren: bouwen in het voormalige paardenweitje tussen de J.F. Kennedylaan en Scouting Vught-Noord, dat tot protest leidde uit vooral de omgeving, en bouwen op de parkeerplaats bij het huidige Kwartier, dat de scholen, medezeggenschapsraden en Jeugd Aktief niet zien zitten. Aan beide varianten zitten voor- en nadelen. Ook andere locaties in Vught-Noord werden onder de loep genomen, maar daar bleek bouwen niet mogelijk.

Onderwijs op één

Uitgangspunt voor D66 is dat onderwijs op één staat. Kinderen, docenten en ouders moeten kunnen rekenen op een kwalitatief hoogwaardige gezonde school. “Wat ons betreft worden kosten noch moeite gespaard. Bovendien kunnen we, als we toch gaan bouwen, wat doen aan het schrijnende tekort aan kinderopvangplaatsen in Vught-Noord”, aldus Meuwissen. “We onderschrijven de visie van de scholen dat twee afzonderlijke kindcentra onderwijskundig de grote voorkeur heeft.” Integrale kindcentra (IKC’s) bieden een doorlopende leerlijn van 0-13 jaar, dus kinderopvang, peuterspeelzaal en primair onderwijs onder een dak met één gezamenlijke visie.

Aanvullende onderzoekswensen

In de commissievergadering was het standpunt van D66 dat de twee varianten verder uitgewerkt konden worden. Binnen de gemeenteraad waren echter aanvullende onderzoekwensen. De meest opmerkelijke was wel van de VVD: sloop de school van 8 jaar oud en zet er een nieuwe neer. “Met de kennis van nu zouden we dit gebouw er nooit meer zo neergezet hebben. Het is een atypisch gebouw. Er is bij de bouw op volstrekt verkeerde en onverantwoorde manieren bezuinigd”, aldus Meuwissen. “Een ander schoolgebouw zou ik best willen, maar dat ligt hier helemaal niet voor. Het lijkt ons vanwege kapitaalvernietiging en vanwege het duurzaamheidsaspect ondenkbaar dat daar een gunstige business case uitkomt, maar de gegevens ontbreken om een dergelijke conclusie te trekken.” Om te voorkomen dat deze optie de komende jaren boven de markt zou blijven hangen, stemde D66 in met de uitbreiding van het nader berekenen van die optie.

Participatie terzijde geschoven

VVD en Gemeentebelangen veegden beide voorkeursvarianten die na het participatieproces als beste uit de bus kwamen van tafel en wilden het hele proces opnieuw beginnen. D66 koos er met SP, PvdA-GroenLinks en CDA voor om enkele nieuwe varianten mee te laten lopen, maar beslist niet op de rem te trappen door bijna helemaal opnieuw te beginnen. “Dat is niet in het belang van de kinderen, de scholen en de ouders. En ook niet van alle stakeholders die meegedaan hebben in het participatieproces. Al hun inzet zou hiermee voor niets geweest zijn.”

Verbeelding en circulair bouwen

Verder diende D66 nog een motie in om nadrukkelijk in de uitwerking van de business cases mee te nemen dat voor elk van de varianten een gedetailleerde verbeelding, met inpassing van de school in de omgeving en het groen, verkeersafwikkeling en geluidsbelasting beschikbaar komt. Ook werd daarin gevraagd om mogelijkheden om flexibel te bouwen mee te nemen door deels of geheel circulair te bouwen in hout of andere innovatieve oplossingen. De motie werd aangenomen.

Zie ook:
raadsvergadering van donderdag 21 juli 2022

Vragen of opmerkingen?
– Mail onze fractie via fractie@d66vught.nl of neem rechtstreeks contact op met een van onze raadsleden