Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 juli 2022

Nieuw afvalbeleid unaniem vastgesteld

Op 23 juni jl. heeft de gemeenteraad unaniem het afvalbeleid voor de komende jaren vastgesteld. Hierin is vastgelegd op welke wijze het afval in onze gemeente wordt ingezameld en verwerkt, en hoe dit efficiënt kan. “Uit een enquête van de gemeente blijkt dat de tevredenheid onder onze inwoners over het afvalbeleid groot is. Het vastgestelde afvalbeleid zorgt ervoor dat de service voor inwoners hoog blijft en dat we tegelijkertijd streven naar het verlagen van de hoeveelheid afval per inwoner”, licht D66-raadslid Dion Meuwissen toe. “Ook is het goed dat de raad unaniem heeft besloten dat verenigingen en scholen oud ijzer en oud papier mogen blijven ophalen voor het goede doel.”

Gft blijft toch gratis

De hoeveelheid restafval per inwoner in de gemeente Vught ligt momenteel op ongeveer 84 kilo per inwoner. Het doel is dit te verlagen tot onder 75 kilo. Dat is mogelijk: 28 kilo van het restafval blijkt gft te zijn. Het gratis aanbieden van de gft-bak heeft geleid tot een toename van de hoeveelheid gft-afval. Echter vaak worden de bakken met te kleine hoeveelheden aan de straat gezet. Daardoor zijn de kosten van de gemeente hoog: het legen van een gft bak kost de gemeente zo’n €1,60 per keer.

De fractie van D66 is van mening dat het niet meer volledig gratis aanbieden van gft bespreekbaar zou moeten zijn, door dit te beperken tot bijvoorbeeld de eerste 10 containers per jaar. Op dit moment bieden onze inwoners de groene container gemiddeld 12 keer per jaar aan en die zijn dus regelmatig niet vol. “Het principe de vervuiler betaalt geldt ook voor gft, en voor het overgrote deel van de inwoners blijft het gratis”, aldus Meuwissen. “Hiermee houden we de afvalinzameling efficiënt en betaalbaar.” Een amendement om het gft toch volledig gratis te houden behaalde echter een meerderheid. De gemeente wel zal middels communicatie oproepen om de gft-container zo vol mogelijk aan te bieden.

Gescheiden inzameling in hoogbouw en pilot voor oud-papier

Belangrijke aanpassingen in de komende jaren zijn het volledig invoeren van gescheiden inzameling in de hoogbouw en in de loop van 2023 en een pilot met aparte containers voor de inzameling van oud papier in Vught-Noord, Cromvoirt en Helvoirt. De huidige manier van papier inzamelen kent namelijk Arbo-technische bezwaren. Ook waait vaak oud papier weg en komt als zwerfafval in de omgeving terecht. De ophaalfrequentie wordt dan ook in 2023 verlaagd naar eens per vier weken. Verder wordt de JA-JA sticker ingevoerd: alleen met die sticker mogen reclamefolders in de bus worden gedaan.

Voor de inzameling van PBD (plastic, blik en drinkpakken) blijft de kwaliteit en recyclebaarheid een uitdaging: wanneer de zak is vervuild, wordt deze alsnog verbrand en dit gebeurt nog in aanzienlijke mate.

Onderzoek naar nascheiding weggegooid geld

Inmiddels wordt het glas niet meer huis-aan-huis opgehaald. De gemeente zal op een paar plekken nog extra containers plaatsen. Voor het apart verwerken van luiers is de gemeente naarstig op zoek naar een partij die dit kan doen, maar op korte termijn is er helaas geen capaciteit beschikbaar. Dit geldt ook op middellange termijn voor nascheiden; er is voorlopig nog geen nascheidingsfabriek in onze regio en er zijn ook geen concrete plannen hiervoor. Een motie om dit te gaan onderzoeken haalde het niet. Om in afvaltermen te blijven: “Een dergelijk onderzoek is nu weggegooid geld”, aldus Meuwissen.

Goede doelen mogen afval blijven ophalen

Belangrijk onderdeel van de discussie was het ophalen van bijvoorbeeld oud ijzer voor het goede doel, zoals de harmonie in Helvoirt en de school in Cromvoirt. Het college stelde voor geen vergunningen meer te verlenen. Dit voorstel werd vervangen door een raadsbreed amendement om, onder voorwaarden en voor specifieke stromen die niet al worden ingezameld, de mogelijkheid te bieden een vergunning aan te vragen voor het verzamelen van afval. Dit kan alleen door en voor verenigingen en charitatieve instellingen en niet door bedrijven. Meuwissen: “De harmonie in Helvoirt doet dit al vele jaren op een goede manier en had een vergunning vanuit de gemeente Haaren. We willen hen de mogelijkheid bieden om hiermee door te gaan, maar we geven hiermee wel duidelijk aan dat het hebben van een vergunning noodzakelijk is. Wel vinden we enige terughoudendheid van belang; het gaat namelijk ten koste van de opbrengst voor de gemeente. Instellingen die willen gaan inzamelen moeten dus eerst goed nadenken en zorgen dat veiligheid en aansprakelijkheid perfect is geregeld.” Het ophalen van tweedehands goederen voor een rommelmarkt blijft ook zonder vergunning toegestaan.

Afvalstoffenverordening vastgesteld

Naast het afvalbeleidsplan zijn nog twee andere onderdelen van belang voor het totale afvalbeleid: de afvalstoffenverordening, waarin bijvoorbeeld staat wie mag inzamelen en welke stromen gescheiden moeten worden aangeboden, en de tarieven welke in het najaar worden vastgesteld. Het voorstel van het college hierover werd ook aangenomen.