Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 maart 2023

D66 wil snel maatregelen om drukte en snelheid op N65 te verminderen

Afgelopen december werd het bestemmingsplan voor de N65 door de rechter vernietigd. In de afgelopen weken is er in de raad uitgebreid gesproken hoe de uitspraak van de Raad van State geïnterpreteerd moet worden en hoe we nu verder moeten met het oplossen van de problemen rondom de veiligheid en overlast van de huidige rijksweg dwars door onze gemeente.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS), besloot in december 2022, na een proces van jaren, dat onder andere de extra stikstofbelasting voor bijvoorbeeld de Loonse en Drunense Duinen niet is toegestaan vanwege de al bestaande overbelasting van dit Natura-2000 gebied. Ook de toenemende verkeersbelasting en de trillingshinder moesten beter onderzocht worden. Om die redenen is het bestemmingsplan vernietigd en bood de rechter ook geen ‘bestuurlijke lus’ om zaken te kunnen repareren. Het waren voor een deel ook precies de bezwaren die D66, CDA en SP in 2020 bij het vaststellen van het bestemmingsplan hadden, maar die werden toen weggewoven; de afspraak binnen de coalitie was dat het N65-plan niet aangepast of verbeterd mocht worden. D66 stemde daarom toen tegen het bestemmingsplan.

Onderzoeken van alternatieven

Hoe nu verder? Afgelopen maand werd de gemeenteraad allereerst bijgepraat door de landsadvocaat en door het gemeentelijk project bureau over de stand van zaken en hoe nu verder. De advocaat trachtte het verlies te relativeren en beweerde dat door het aanstellen van enkele goede rekenaars, het oude plan snel gerepareerd kon worden. Al gauw bleek dat er binnen de raad veel twijfels bestonden over de haalbaarheid daarvan en de meeste fracties waren benieuwd naar alternatieve oplossingen. De gemeente Vught, in samenwerking met de gemeente Oisterwijk, Rijkswaterstaat en de provincie konden mededelen dat er een taskforce opgericht is, die voor de zomer de verschillende alternatieven, zoals een tunnel en de zuid-tangent zal onderzoeken op haalbaarheid. De inspraak van Samen voor Vught leverde nog een interessante suggestie op namelijk het afkoppelen van de N65.

Opwaarderen door afwaarderen

D66 wil dat de weg -los van de definitieve oplossing- zo snel mogelijk minder druk wordt met name door de weg minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer. “Dat wordt als afwaarderen gezien, maar voor D66 is dat juist opwaarderen”, aldus D66-raadslid Willem Jan de Graaff. Het afwaarderen van de N65 van een verbindingsweg voor doorgaand (vracht)verkeer naar een weg die zijn omgeving recht doet en met een maximumsnelheid van 50 km/u binnen de bebouwde kom. Met bovendien roodlichtcamera’s, snelheidscamera’s en verruiming van de tijden voor kruisend verkeer. Veel van deze maatregelen zouden al per direct ingevoerd kunnen worden, ware het niet dat de gemeente hier niet over gaat omdat het een rijksweg is. De D66-fractie heeft een voorstel in voorbereiding om de wethouder wel op te roepen om dit op de verschillende overlegtafels actief aan te kaarten. “We kunnen echt niet langer wachten met het verbeteren van veiligheid”, zegt De Graaff. “Bovendien kunnen dan mogelijk hoge geluidsschermen achterwege blijven en dragen we bij aan een reductie van de stikstofuitstoot.” Op termijn moeten er veilige en vrije kruisingen komen voor fietsers en voetgangers in Vught en Helvoirt, alsmede faunapassages. Ook de snelfietsroute Tilburg-Den Bosch moet volgens D66 prioriteit krijgen.

Zie verder:
Fout met milieueffectrapport in dossier N65 niet meer terug te draaien (december 2021)
N65: oversteek De Bréautélaan-Martinilaan tóch zonder steile helling (september 2021)
D66 heeft hoge verwachtingen van traject nieuwe Mobiliteitsvisie (mei 2021)
D66 geschrokken van fouten in stikstofberekening N65 (februari 2021)
Memo gedeputeerde over stikstoffout N65 (februari 2021)
Uitkomst N65: lastige maar verdedigbare keuze (februari 2021)
Groen licht voor coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ (januari 2021)
Het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ (januari 2021)
Het hoofdstuk verkeer in het verkiezingsprogramma van D66 (november 2020)
Plannen N65 nog lang niet af, D66 stemt er dus niet mee in (mei 2020)
Vragen D66 bestemmingsplan N65 (mei 2020)
D66 tegen snelheidsverhoging naar 80 kilometer op de N65 (februari 2020)

Reageren?
Stuur een e-mail naar: fractie@d66vught.nl