Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Vught bereikbaar en leefbaar

Vught gaat op de schop. Voor meer dan 650 miljoen euro wordt een groot deel van het spoor verdiept aangelegd en wordt de N65 verbeterd. Het is onmogelijk om deze investering in de leefbaarheid van Vught te realiseren zonder overlast, maar die moet wel tot een minimum worden beperkt.

Het kan niet zo zijn dat het eindresultaat van de spoorverdieping een kale tunnelbak is en dat Vught daarna aan de lat staat om de hele omgeving daarvan zelf in te richten. We zetten in op een groene spoorzone van hoge kwaliteit. D66 vindt het belangrijk dat aanwonenden invloed hebben op de uiteindelijke inrichting in hun buurt. Aanwonenden die niet profiteren van het verdiept spoor of het verdiept spoor dicht bij hun huis krijgen, worden in de openbare ruimte tegemoetgekomen. Zo willen we bijvoorbeeld autoluwe straten of fietsstraten tussen de huizen en het spoor/de spoorbak.

De aanpassingen aan de N65 zijn voor D66 een eerste stap naar de definitieve oplossing. De maatregelen zorgen voor een verbetering van de huidige situatie. Vooral voor fietsers en wandelaars wordt de oversteek comfortabeler, makkelijker en bovenal veiliger. Maar het kan beter. D66 zal zich blijven inzetten dat op termijn ook de kruising Vijverbosweg/Boslaan verdiept wordt aangelegd. Indien de financiële middelen het toelaten, moet de N65 tussen het kruispunt Helvoirtseweg/Kennedylaan en de De Bréautélaan nu al (voor een deel) worden verdiept. Met lagere geluidsschermen zal de weg landschappelijk beter ingepast worden en de kwaliteit van de leefomgeving gaat fors omhoog. De verhogingen van de N65 in de afgelopen jaren worden bij die werkzaamheden in ieder geval ongedaan gemaakt.

D66 wil af van de aanduiding A65 tussen
de A2 en de komgrens. Dit kleine stukje weg kan beter N65 worden. Hierdoor kan de snelheid omlaag naar 80 kilometer per uur, waarmee vrachtverkeer ontmoedigd wordt om bij knooppunt Vught de N65 op te rijden. D66 wil dat de onderdoorgang bij de Laagstraat/Wolfskamerweg zo snel mogelijk wordt aangelegd. Deze ontsluiting heeft de hoogste prioriteit om de verkeersstromen tijdens de ombouw van spoor en N65 te garanderen.

Nu de hoofdwegenstructuur van Vught vrijwel op orde is, is het noodzakelijk dat er een masterplan komt voor de wegen en straten rondom spoor en N65, zodat die na de aanpassingen adequaat aansluiten in de nieuwe omgeving. Waar mogelijk wordt de omrij-tijd in Vught verkort. Regina Coeli en het Maurick College worden na het vervallen van de aansluiting van de Martinilaan op de N65 goed ontsloten. Het aantal aanmeldingen voor de opkoopregeling van huizen langs het spoor zal in de pilot-periode aantonen of de regeling moet blijven zoals hij nu is. Na de pilot vinden we het belangrijk dat de zogenoemde vangnetregeling grondig wordt geëvalueerd en zo nodig wordt aangepast, rekening houdend met de doelgroep.

Los van de regeling blijft het van groot belang dat de gemeente het intensieve contact met spoorbewoners en de aanwonenden van de N65 continueert. Het is goed dat het omgevingsmanagement vrijwel al deze mensen persoonlijk kent. Deze groep is zeer divers en vraagt dan ook om een dito benadering.

De openbare ruimte is een visitekaartje van Vught en blijft van een hoog niveau. D66 wil meer ruimte voor biodiversiteit in bermen. Zieke bomen in straten moeten worden vervangen. D66 wil in straten verschillende boomsoorten om kaalslag te voorkomen (die bijvoorbeeld zou kunnen ontstaan als bij een bepaalde soort bomen een ziekte uitbreekt). Ideeën in de openbare ruimte van buurten en omwonenden worden bij een aantoonbaar groot draagvlak uitgevoerd.

Om het de fietser zo gemakkelijk mogelijk te maken is het van belang dat Vught meewerkt aan regionale investeringen in fietssnelwegen. D66 zet in op twee fietssnelwegen vanuit Vught naar Den Bosch: naar het Bossche centrum en naar het Paleiskwartier. Fietsers gaan van de drukke rotonde bij Van der Valk af en het hellingsvlak wordt veel minder steil. Fietspaden binnen Vught sluiten altijd aan. Dat klinkt logisch, maar we willen niet meer zoals in het verleden, dat een tweerichtingenfietspad opeens ergens eindigt en er vervolgens onoverzichtelijke verkeerspleinen ontstaan zoals de ovonde bij de Martinilaan.

Duurzaam energieverbruik en luchtkwaliteit staan de komende jaren hoog op de (inter)nationale en lokale agenda’s, ook in Vught. D66 wil graag het elektrisch rijden stimuleren. Daarvoor zijn meer laadpalen voor fiets en auto nodig. Maar ook autobussen en ander vrachtverkeer rijden door en langs Vught. Dat brengt herrie en luchtvervuiling met zich mee en D66 wil dan ook dat die worden gereduceerd en het liefst tot nul.

De verkeer-intensiviteit in Vught is de afgelopen jaren enorm toegenomen, onder andere door de verbreding van de A2 en de groeiende economie. Daardoor is de uitstoot en geluidsbelasting eveneens toegenomen. Om het ‘Vughtse probleem’ te blijven onderstrepen dient de gemeente regelmatig, liefst permanent, metingen naar geluid, fijnstof en schadelijke stoffen zoals stikstofdioxide te laten uitvoeren op belangrijke plaatsen en bewoners te stimuleren zelf metingen te doen.

Vught heeft eindelijk de vijf beloofde wijkagenten. Daardoor kunnen we toe met minder uren van boa’s. D66 wil de besparing die hierdoor ontstaat inzetten voor het bevorderen van de verkeersveiligheid door extra snelheidssignaleringsborden aan te schaffen en deze laten rouleren door de gemeente. We blijven de buurtpreventieteams steunen die in plaats van door boa’s nu kunnen worden ondersteund door wijkagenten. We zetten in op een nieuwe ronde van het weghalen van overbodige verkeersborden.

Hoofdstuk 2 van het verkiezingsprogramma van D66 Vught