Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Hoofdstuk 3: Gezond verkeer

Een goede bereikbaarheid en doorstroming is van groot belang, maar tegelijkertijd staat ook de leefbaarheid binnen onze gemeente al jaren onder druk door de toename van gemotoriseerd verkeer binnen en buiten de bebouwde kom dicht bij bewoond gebied. De luchtkwaliteit laat te wensen over en de geluidsbelasting is op veel plaatsen zeer hoog. De komende jaren vinden uitgebreide werkzaamheden plaats aan N65 en het spoor. De druk op het bestaande wegennet en daarmee op de leefbaarheid wordt hierdoor nog verder verhoogd en blijven dus een flinke uitdaging.

WAT IS ONZE AMBITIE?

Er moeten gezonde en slimme oplossingen komen voor de verkeersproblematiek in onze gemeente. D66 wil niet jaren wachten op een plan, maar in overleg met onze inwoners, direct aan de slag om knelpunten aan te pakken en waar mogelijk te voorkomen. Fietsen en wandelen krijgen alle aandacht: veiligheid voor fietsers en voetgangers moet worden verbeterd. Sluipverkeer moet worden tegengegaan. We willen de geluids- en milieuoverlast van de doorgaande wegen verminderen.
Verder streven we naar een lightrailverbinding tussen Den Bosch en Tilburg met een station in Helvoirt. D66 Vught wil zich met de andere partijen sterk maken voor een landelijke lobby voor het Vughtse belang en om deze na enkele jaren stilte weer op gang te brengen.

WAT GAAN WE DOEN?

Herstelplan Verkeersproblematiek

D66 is altijd voorstander geweest van de ombouw van de N65 mits dit zou bijdragen aan een verbeterde leefomgeving voor Vught. Het bestemmingsplan van de ombouw van de N65 heeft nog niet voldoende draagvlak bij de omwonenden. Dit komt vooral doordat de knelpunten in het Vughtse wegennet nog niet op een acceptabele wijze zijn opgelost. D66 wil zich hiervoor blijven inzetten met een concreet herstelplan. Bij de aanbesteding van de N65 willen we, waar mogelijk, onderhandelen voor verbeteringen. Die opties moeten dan duidelijk in kaart zijn gebracht samen met betrokkenen.

Door de ombouw van de N65 neemt de verkeersdruk in sommige straten dusdanig toe, dat de leefbaarheid ernstig wordt aangetast. D66 wil daarom tijdelijk de Vughtse Regeling uitbreiden naar aanwonenden van die straten. Daarnaast willen we een einddatum van de Vughtse Regeling vaststellen. We denken daarbij aan een looptijd van twee jaar, zodat iedereen ruim de tijd heeft om een afweging te maken.

Verder wil D66 dat onderzocht wordt of er op termijn toch een aansluiting mogelijk is naar de N65 richting Den Bosch ter hoogte van de Helvoirtseweg, zodat de Olmenlaan wordt ontlast of dat deze aansluiting kan vervallen. D66 wil ook dat er bekeken wordt of het mogelijk is om bepaalde wegen uitsluitend open te stellen voor bestemmingsverkeer. In dit kader gaat de Jagersboschlaan niet open als ontsluitingsweg voor gemotoriseerd verkeer.

Maatregelen tegen verkeersoverlast Helvoirt en Cromvoirt

Er moeten initiatieven worden genomen om de verkeersdruk in Cromvoirt en Helvoirt onder andere als gevolg van de opening van de golfbaan en de ombouw van de N65 te verlichten. D66 wil een volledige aansluiting op de N65 bij het restaurant In ‘t Groene Woud onderzoeken, hiermee wordt voorkomen dat er nog meer vrachtverkeer door Helvoirt en Cromvoirt gaat rijden. De maximumsnelheid van 30 km per uur in beide dorpen moet strenger worden gehandhaafd.

Vermindering uitstoot en geluidsoverlast

D66 wil de N65 een minder aantrekkelijke weg maken voor het langeafstandsverkeer. Vanaf de randweg van Den Bosch moet de maximumsnelheid verlaagd worden naar 80 km per uur en binnen bebouwd gebied moet deze 70 km per uur blijven. Dit is veiliger én beter voor het milieu: minder geluid en minder uitstoot van fijnstof.

D66 wil dat de gemeente met de wegbeheerders in gesprek gaat om de effecten van geluidsoverlast en luchtkwaliteit voor Vught door de A2 en de randweg Den Bosch in te perken, bijvoorbeeld door verlaging van de maximumsnelheid op de A2 en op de randweg Den Bosch.

D66 wil dat de gemeente het meten van de luchtkwaliteit en het geluidsniveau stimuleert of zelf ter hand neemt. De luchtkwaliteit moet de komende jaren significant verbeteren. D66 wil dat door de gemeente Vught de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor geluidsoverlast en luchtkwaliteit als doel worden nagestreefd en dat samen met het Rijk en de provincie verkend wordt hoe hier stappen naartoe gezet kunnen worden. Het doel van de WHO-advieswaarden is dat negatieve gezondheidseffecten door geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit beperkt worden.

Tegengaan trillingen spoor

D66 blijft voorstander van de uitvoering van de spoorverdieping. D66 wil daarbij voorkomen dat hier dieseltreinen blijven rijden en wil dat er een maximaal haalbaar pakket aan maatregelen wordt toegepast om trillingen tegen te gaan. Dit kan door bouwkundige maatregelen en aanpassing van de snelheid van treinen. Tijdens de bouw zal er een forse toename zijn in de verkeersdruk op het wegennet rondom het spoor. Hiervoor moeten oplossingen gevonden worden voordat de werkzaamheden beginnen, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn.

Station Helvoirt

D66 wil graag een station in Helvoirt. D66 ziet een kans op het gebied van een lightrail en wil op het spoortraject Den Bosch-Tilburg werken aan een pilot. Niet alleen Helvoirt, maar ook Vught, Biezenmortel, Udenhout en Berkel-Enschot zouden een aansluiting kunnen krijgen. Dit kan mogelijk een blijvende, duurzame, toegang worden tot het Van Gogh Nationaal Park. Daarom wil D66 dat Vught opnieuw deelneemt aan dit project.

Veel ruimte voor fietsers en wandelaars

D66 werkt mee aan de totstandkoming van snelfietsroutes naar Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. Lastige obstakels in Vught en Helvoirt zoals hellingen, oversteken en rotondes moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Bij voorkeur komt de noord-zuidverbinding parallel te liggen aan het spoor. Tenslotte wil D66 dat de hele ringstructuur van Vught, met name de Vijverbosweg en Laagstraat, zoveel mogelijk beschikt over gescheiden fietspaden, om zo de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

D66 wil goede, veilige looproutes in Vught die ook toegankelijk zijn voor mindervaliden. We willen onderzoeken of de Vughtse Heide en de IJzeren Man toegankelijker kunnen worden gemaakt voor deze groep door bijvoorbeeld rolstoelpaden aan te leggen. Door de gehele gemeente Vught moeten de looproutes beter verbonden worden.

Hoofdstuk 3 van ons verkiezingsprogramma: Gezond verkeer