Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Hoofdstuk 4: Gezonde financiën

Een gezonde financiële huishouding is van belang om voorzieningen op peil te houden en te kunnen investeren in de toekomst. De Vughtse gemeentefinanciën bevinden zich in een kritieke fase. Vught hoort bij de gemeenten in Nederland met de relatief grootste schulden. D66 vindt dat de afgelopen bestuursperiode onnodig veel geld is uitgegeven. Vught moet weer financieel gezond worden, zodat belangrijke uitgaven zoals voor sport, verenigingsleven, cultuur en zorg niet onder druk komen te staan.

WAT IS ONZE AMBITIE?

Er moet weer meer controle en ruimte komen in de financiën zodat kan worden ingespeeld op groeiende behoefte aan ondersteuning, verduurzaming en preventie, met meer aandacht voor maatwerk. Indien nodig zal D66 kijken naar bezuinigingen en lopen we niet weg voor moeilijke keuzes. D66 wil dat dit periodiek gebeurt om te voorkomen dat de financiën op slot gaan door bijvoorbeeld te veel structurele verplichtingen.

HOE GAAN WE DAT DOEN?

Gezonde schuldquote, solvabiliteit en weerstandsvermogen

Er zijn twee belangrijke indicatoren voor een financieel gezonde gemeente: namelijk de schuldquote en de solvabiliteit. Deze dienen onder controle gehouden te worden om uit de gevarenzone te blijven. De schuldquote, dit is de schuldpositie ten opzichte van de eigen middelen, mag de grens van 130% niet langdurig overschrijden. De solvabiliteit, het eigen vermogen als percentage van de totale balans, moet bij voorkeur 30% zijn. Verder moet er, meer dan nu, sprake zijn van weerstandsvermogen om onvoorziene uitgaven, zoals tijdens een crisis, op te vangen. Vught kan alleen een zelfstandige gemeente blijven als we ervoor zorgen dat deze financiële grenzen gerespecteerd worden en deze doelstellingen, ook in meerjarenperspectief, behaald worden.

Aparte raadscommissie financiën

Om de gemeenteraad meer invloed op het financiële beleid te geven, willen we een aparte raadscommissie voor financiën.

Moeilijke financiële keuzes niet uit de weg

De precaire financiële situatie van de gemeente Vught zou weleens tot moeilijke keuzes kunnen leiden. Deze moeten we onder ogen zien en niet vooruit blijven schuiven, dus geen struisvogelpolitiek meer. D66 wil ook dat de gemeente blijvend kritisch is op de kosten van de eigen organisatie en de inhuur van externen. Daar waar mogelijkheden zijn om verantwoord de gemeentelijke belastinginkomsten te verhogen sluiten we dit niet uit, ook als dit een OZB-verhoging betreft hoger dan het inflatiepercentage. Hier moet dan een duidelijke meerwaarde voor de inwoners tegenover staan, bijvoorbeeld als het gaat om de leefbaarheid in onze gemeente.

D66 wil de samenwerkingsverbanden zoals de regio Brabant Noord actiever benut worden. Hiermee zorgen we ervoor dat er voldoende balans is tussen de financiële bijdrage en de toegevoegde waarde voor de gemeente en haar inwoners.

Hoofdstuk 4 van ons verkiezingsprogramma: Gezonde financiën