Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Hoofdstuk 6: Gezonde groene gemeente

Vught, Helvoirt en Cromvoirt vormen een gemeente met veel groen, veel ruimte in de buitengebieden en een duurzaam imago. Dat wil D66 koesteren en versterken en wil daarom dat de gemeente opnieuw tot de duurzaamste gemeenten van Nederland gaat behoren. Van plek drie in 2018 zijn we afgezakt naar de 39e plaats. We willen op sociaal, economisch en ecologisch gebied weer terug in de top tien.

Bij klimaataanpak gaat het niet meer over óf we iets moeten doen, maar over hoe we onze inwoners helpen bij het verduurzamen van hun omgeving: energieopwekking en -besparing, vergroening van tuinen en scheiding van afval.

Het prachtige groene karakter van Vught moet beschermd worden. Met de grote infrastructuurprojecten van spoor en weg in de nabije toekomst, staan we voor een grote uitdaging én ontstaan kansen om het groen dat verloren gaat door deze bouwprojecten, binnen Vught en Helvoirt, te compenseren en uit te breiden.

WAT IS ONZE AMBITIE?

De landelijke overheid heeft in het Klimaatakkoord als doel gesteld om uiterlijk in 2050 de energievoorziening duurzaam en klimaatneutraal te laten zijn. De gemeente Vught zal hier haar eigen aandeel moeten leveren. Dit willen we samen met inwoners en bedrijven versneld bereiken op een slimme, betaalbare en eerlijke manier. De gemeente zelf moet het goede voorbeeld geven en bij al haar bouwprojecten kiezen voor energiebesparing en zo veel mogelijk eigen energieopwekking.

Provincie Noord-Brabant gaat de komende jaren tien miljoen bomen planten. D66 wil dat zeker 50.000 van deze bomen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt komen. Bomen helpen bij het vasthouden van water en het afvangen van CO2. D66 wil bovendien dat alles op alles wordt gezet dat het rond het spoor en de N65 mooier en groener wordt dan voor de ombouw. Ook moeten soorten groen en bomen worden toegevoegd ter versterking van de biodiversiteit.

HOE GAAN WE DAT DOEN?

Versnellen verduurzamen woningen

D66 wil inwoners en ondernemers beter ondersteunen in het verduurzamen van hun woningen en bedrijfspanden. Samen met lokale energiecoöperaties, de woningbouworganisaties, verenigingen van eigenaars, particulieren en ondernemers wil D66 de energietransitie in de gemeente Vught versnellen. Initiatieven die inwoners helpen hun huis energiezuiniger te maken wil D66 ruimhartig ondersteunen. Het gesprek over verduurzaming moet gevoerd worden met buurt- en wijkgenoten en groepen van ondernemers. Daarbij passen stimulerende maatregelen waardoor iedereen mee kan doen, ook degenen die hier minder toe in staat zijn. D66 wil dat de gemeente met een energiebestemmingsplan komt om per locatie alle mogelijkheden zichtbaar te maken voor energieopwekking met warmte, wind en zon en besparingsmogelijkheden. D66 wil dat de gemeente Vught van in plaats van achteroverleunen in de hoogste versnelling komt.

Zonnevelden en windturbines met buurgemeenten

Zonnevelden en windmolens moeten zorgvuldig ingepast worden in het landschap. D66 vindt het belangrijk dat de Regionale Energie Strategie (RES) in samenwerking met omliggende gemeenten wordt vormgegeven. Bij deze inrichting moeten de inwoners betrokken worden om mee te denken en om te werken aan draagvlak. Voor zonne-energie heeft het beleggen van daken de voorkeur boven het realiseren van zonnevelden. Opwekking van zonne- en windenergie moet zoveel mogelijk ten voordele komen van onze inwoners.

Aandacht voor biodiversiteit

Uitvoeren van de Nota Biodiversiteit heeft hoge prioriteit. De gemeente moet hierin het goede voorbeeld geven door het aanplanten van bomen, investeren in groene daken en andere initiatieven die het de biodiversiteit zowel binnen als buiten de bebouwde kom versterken.

D66 wil een systematische, milieuvriendelijke aanpak voor de bestrijding van de eikenprocessierups door in te zetten op een aanpak voor de langere termijn. Waar veel eiken staan moeten deze gemengd worden met andere boomsoorten. Hiertussen moeten er kruidenrijke bermen en plantsoenen komen waar insecten en vogels zich thuis voelen die plagen helpen te voorkomen. Verder wil D66 het milieuvriendelijk verwijderen van onkruid doorzetten.
50.000 bomen

De bomen en ander groen die verdwijnen als gevolg van de projecten van spoor en weg willen we vooraf compenseren, bij voorkeur in de directe omgeving. D66 wil de komende vijf jaar 50.000 bomen planten. Hiervoor moet een planmatige aanpak komen in het verlengde van het groenbeleid. Dit biedt mooie kansen voor waterberging, vergroening en verduurzaming.

Geen gemeentelijk groen als biomassa

D66 wil dat Vught stopt met de verwerking van het gemeentelijke groen tot houtsnippers voor verbranding in biomassacentrales. Vught zet weer in op gezonde vormen, zoals compostering, vergisting of versnippering ter plekke.
Burgerinitiatieven vergroening ondersteunen

D66 wil met inwoners actief aan de slag hoe zij hun directe omgeving kunnen vergroenen, zoals de acties om inwoners te helpen met het ontstenen van tuinen. Inwoners die initiatieven nemen gaan we hierbij actief ondersteunen. Het geld hiervoor kan beschikbaar komen uit de budgetten voor klimaataanpak en rioolonderhoud. D66 wil dat er verbinding ontstaat tussen groen in het openbaar en op privéterreinen en op deze manier zowel ondernemers als bewoners stimuleren om samen de gemeente Vught te vergroenen.

Versterken natuurbescherming

D66 vindt dat een wereld te winnen is als het gaat over natuurbescherming binnen de gemeente. Met Helvoirt erbij breidt het natuur en agrarisch gebied in de gemeente zich uit. Zo komt er onder meer circa 1.000 hectare natuurgebied bij. Dat betekent dat het natuurbeleid van de gemeente aan de nieuwe situatie aangepast moet worden en we kansen moeten grijpen om de natuur te versterken, bijvoorbeeld door deelname aan het Van Gogh Nationaal Park.
Ook krijgt de gemeente meer agrarische ondernemers, waaronder de Duinboeren. Omdat D66 voorstander is van de transitie naar de kringlooplandbouw willen we agrarische ondernemers ondersteunen bij innoveren en doorvoeren van duurzame vernieuwingen. Dit duurzaam toekomstperspectief draagt tevens bij aan een gezonde toekomst voor het buitengebied en de versterking van de biodiversiteit. Het duurzame pachtbeleid op de Margriet verdient navolging.

Betere afvalinzameling en -scheiding

D66 wil een goedkopere en simpelere afvalinzameling en -scheiding. De huis-aan-huisinzameling van glas is duur en brengt minder op dan op kleur gescheiden in de glasbak. Ook is het gevaarlijk voor medewerkers. D66 wil hiermee stoppen. Omdat er steeds minder papier wordt opgehaald, vinden we dat één keer in de maand ophalen voldoende is. Gescheiden gft-afvalinzameling moet zo snel mogelijk voor alle hoogbouw ingevoerd worden. D66 wil zo min mogelijk vuilniswagens door de dorpen laten rijden. Goed voor het milieu en kostenbesparend.

De inzet hierbij blijft zo min mogelijk afval in de grijze container. D66 wil wel onderzoeken of de afschaffing van de zak voor plastic, metaal en drankkartons (PMD-zak) mogelijk is, omdat via nascheiding van de grijze bak meer en beter plastic en blik gerecycled kan worden. De grijze bak moet dan wel vaker opgehaald worden.

D66 Vught wil een onderzoek naar spreiding van openingstijden van regionale milieustraten zodat elke dag in er in de regio een milieustraat open is. De milieustraat in Haaren waar Helvoirtenaren gebruik van maken, kan onderdeel zijn van deze regionale aanpak.

Hoofdstuk 6 van ons verkiezingsprogramma: Gezonde en groene gemeente