Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kwaliteit in wonen

Of het nou om ecologische, economische of sociaal-culturele duurzaamheid gaat: Vught loopt voorop. Dat maakt Vught een topgemeente om in te wonen. Vught staat landelijk op plek 3 van de 388 gemeenten volgens de ‘Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2017’. Daarmee mag Vught zich de meest duurzame gemeente buiten de Randstad noemen. We moeten ons ervoor inzetten dat Vught deze topnotering behoudt; stilzitten is achteruitgang.

Uitgangspunt blijft: doen! D66 wil concrete stappen zetten in plaats van vage doelstellingen nastreven.

We blijven regionaal vooroplopen in het hoge scheidingspercentage van afval. Ook hoogbouw wordt beter gefaciliteerd in het aanbieden van gescheiden huisvuil. Uitgangspunt blijft ‘de vervuiler betaalt’.

Samenwerking in concrete plannen gaan we aan in de Vijf van de Meierij. Expertise van burgers, bedrijven en initiatieven als VET Vught zetten we volop in.

D66 wil toekomstgerichte wijken waarin gezond en comfortabel wonen samengaat met gasloze, energiezuinige, klimaatverantwoorde woningen. Huizen worden gebouwd of gerenoveerd met herbruikbare materialen. D66 vindt dat energiebesparing in bestaande huizen verder moet worden gestimuleerd. We willen een energiebestemmingsplan voor de hele gemeente waarin de kansen voor energieopwekking en -besparing zijn aangegeven.

Bij de inrichting van wijken moet regenwater worden afgekoppeld, zodat water in de bodem kan zakken in tuinen en openbare ruimte. D66 vindt de bomen en het groen in Vught van hoge
kwaliteit en wil dat versterken. Het groen zorgt voor een mooie, gezonde leefomgeving en gaat ook nog eens de nadelige effecten van klimaatverandering tegen. Bij ruimtelijke ingrepen moet zoveel mogelijk worden gestreefd naar behoud van groen en anders vervanging in dezelfde wijk.

Vught heeft geen grote ontwikkellocaties. Woningbouw zal dan ook vooral plaatsvinden op inbreidingslocaties. Voor D66 blijft doorstroming een belangrijk uitgangspunt. We willen bovendien een inhaalslag maken van woningen waar er in Vught relatief weinig van zijn en waar de meeste vraag naar is: middeldure huur én koop. Middeldure huur biedt de mogelijkheid voor in het bijzonder ouderen om door te stromen van een koopwoning naar een middeldure huurwoning in plaats van naar een sociale huurwoning.

Corporaties in Vught voeren hun kerntaak uit: goede woningen voor de diverse doelgroepen verhuren. Ze krijgen ruim baan om eigen bezit te herontwikkelen en te verduurzamen. In prestatieafspraken worden er meer woningen vrijgemaakt voor jongeren. Woningen met een huurprijs boven de huursubsidiegrens en overig onroerend goed, zoals bedrijfspanden, kunnen worden verkocht. Tevens wordt onderzocht waar in Vught sprake is van scheefwonen en worden inspanningen gedaan om dat tegen te gaan.

De laatste jaren zijn steeds meer mensen, die vroeger in instellingen op zorgpark Voorburg woonden, in woonwijken gehuisvest. Zorgpark Voorburg kent nu veel leegstand. D66 wil dat met behoud van het prachtige landgoed de mogelijkheden onderzoeken om op Voorburg andere doelgroepen te laten wonen, bijvoorbeeld jongeren. Ook zouden er pilots kunnen worden gehouden met innovatieve woonvormen zoals tiny houses en groepswonen.

Vught heeft te veel bestemmingsplannen. De logica achter dit hoge aantal ontbreekt. Volgens de huidige wet moet iedere tien jaar elk bestemmingsplan geactualiseerd worden, wat veel ambtelijke capaciteit kost. Ook voor inwoners die een wijziging willen, is het geen klantvriendelijk systeem. De Omgevingswet moet het voor de burgers veel makkelijker maken om informatie over de leefomgeving in te winnen en (bouw)vergunningen aan te vragen. De wet is echter nog niet in werking getreden. Tot die tijd hebben we te maken met de huidige regels en bestemmingsplannen. D66 wil, voordat er sprake is van één omgevingsplan voor de gehele gemeente, zoveel mogelijk anticiperen op de nieuwe wet en zo veel mogelijk bestemmingsplannen samenvoegen. De ambitie is te komen tot één bestemmingsplan voor bebouwd gebied en één voor buitengebied. De raad kan die dan jaarlijks agenderen en eventuele aanpassingen vaststellen.

Het welstandsvrij bouwen in een groot deel van Vught heeft niet tot excessen geleid. De rol van de welstandscommissie wordt wat D66 betreft tegen het licht gehouden. Dat betekent niet meteen afschaffen, maar wel werken met een meer eigentijdse opdracht waardoor meer mogelijk is voor inwoners. Waar mogelijk pakt de gemeente lichtvervuiling aan.

Hoofdstuk 3 van het verkiezingsprogramma van D66 Vught