Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Hoofdstuk 2: Gezond woonbeleid

De woningmarkt is overspannen, er is meer vraag dan aanbod. Vooral het aanbod van betaalbare en middeldure woningen en van huizen voor bepaalde doelgroepen voldoet niet aan de vraag. De behoefte van ouderen die hun te grote koop- of huurwoning uit zouden willen voor een kleinere moet concreet ingevuld worden. Hierdoor kan meer doorstroming op gang komen. Voor starters op de huizenmarkt is er de afgelopen periode weinig gerealiseerd. Steeds meer jongeren blijven langer dan dat zij willen bij hun ouders wonen en jonge gezinnen verhuizen naar elders omdat ze geen start kunnen maken op de Vughtse woningmarkt. Bovendien ging er door allerlei onduidelijke afspraken tussen gemeente en ontwikkelaars de afgelopen jaren veel fout. Het woningbouwbeleid van Vught is verre van gezond te noemen en moet dringend een nieuwe impuls krijgen.

WAT IS ONZE AMBITIE?

D66 wil de komende 10 jaar 1.000 additionele woningen realiseren. Dit moet de komende periode topprioriteit worden met een actief beleid om een gezonde mix in de woonprijscategorieën te realiseren. Voor D66 blijft kwaliteit het uitgangspunt: duurzaam, gezond, ruimtelijk en veel groen. Het ontwikkelen van het ene na het andere villaplan moet stoppen en bestaande plannen moeten waar dat nog mogelijk is aangepast worden.

HOE GAAN WE DAT DOEN?

Masterplan wonen

Beschikbare nieuwe bouwruimte voor wonen is zeker op korte termijn beperkt. Daarom wil D66 een masterplan waarbij de gemeente in kaart brengt waar kansen en mogelijkheden liggen en in overleg treden met de eigenaren van die gebouwen en percelen. We laten vaste verhoudingen gedurende zes jaar los en willen bouwen naar daadwerkelijke behoefte, afgestemd op het karakter van de buurt en rekening houdend met de bestaande woningvoorraad. Op sommige plekken in Vught moeten we meer de hoogte in kunnen, met behoud van esthetiek en een groene omgeving. Een mogelijkheid hiervoor bestaat bijvoorbeeld in De Baarzen. Burgerinitiatieven met suggesties voor concrete locaties moeten niet alleen waardering maar ook een serieuze kans krijgen. Bij nieuwe bouwplannen moet uiteraard de verkeersafwikkeling van het begin af aan meegenomen worden.

Woningen niet ten koste van de natuur

D66 is terughoudend met verdere bebouwing in het buitengebied van Vught, Helvoirt en Cromvoirt. We willen voorkomen dat door de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ willekeurig huizen in ons buitengebied gebouwd worden in ruil voor veestallen die elders in Noordoost-Brabant afgebroken worden.

Inventarisatie bouwmogelijkheden spoorzone

D66 wil voor Vught een inventarisatie van nieuwe bouwmogelijkheden in de spoorzone. Na jaren van stilstand kunnen we weer naar kansen kijken die ontstaan na aanleg van het verdiepte spoor: bijvoorbeeld herbouw van huizen waarvan het behoud voor de aanpak van trillingen zeer duur zal zijn. Hierdoor kunnen we er wellicht zelfs meer woningen voor terugbouwen.

Meer prijsvariatie voor nieuwbouwwoningen

Vught kent drie woningprijscategorieën: betaalbaar, middelduur en duur. De huidige aanpak van het realiseren van betaalbare en middeldure woningen werkt niet. Er wordt structureel gebouwd op de bovengrens van de prijscategorie, maar daar zijn ze niet voor bedoeld. De gemiddelde woningprijs moet daarom 20.000 tot 50.000 euro onder het maximum van de categorie liggen. We moeten de ontwikkelaars uitdagen om voor meerdere prijsniveaus te bouwen. De gemeente moet actief afspraken maken met ontwikkelaars die plannen hebben. Ook dienen er scherpe regels te komen om woningspeculatie te voorkomen. Hierbij denkt D66 aan de invoering van een zelfbewoningsplicht.

Meer inspraak bij bouwplannen

Bij nieuwe bouwplannen moet de gemeenteraad veel vroeger betrokken worden. Nu mag de raad alleen iets zeggen over een wijziging van het bestemmingsplan. Daarmee worden niet alleen zij, maar ook omwonenden gepasseerd. D66 wil niet meer dat het college voorafgaand aan een plan allerlei onomkeerbare afspraken met ontwikkelaars maakt.

Concrete ideeën

Concrete ideeën van D66 voor wonen in onze gemeente zijn in ieder geval:
- Woonruimte realiseren in bestaande gebouwen, zoals op Voorburg, waar mogelijk samen met een woningbouwcorporatie.
- Het realiseren van starterswoningen en/of het (al dan niet tijdelijk) plaatsen van tiny houses.
- Het makkelijker maken van woningsplitsing van bestaande bebouwing.
- Een gezonde mix qua grootte van woningen in het Centrumplan-Oost.
- Gemeentelijk vastgoed dat vrijkomt sneller herontwikkelen. Zo voorkomen we jarenlange leegstand van basisscholen zoals De Wieken en De Baarzen en gebouwen als Rozenoord en Vlierthonk.
- Initiatieven voor groepswonen en gezamenlijk opdrachtgeverschap ondersteunen en mogelijk maken door middel van pilots.
- Er komen in Helvoirt 170 nieuwe woningen bij in het plan Den Hoek, waarmee de eigen woningbehoefte op dit moment gedekt wordt. Voor eventuele groei is er nog een slapende uitbreidingslocatie Raamse Oevers voor 55 woningen.
- D66 wil een oplossing voor de bewoning van de ruim dertig recreatiewoningen in het Spechtbos en op de Distelberg. Onze inzet is permanente bewoning legaliseren als een persoonlijk recht, onder strikte voorwaarden. De aanblik van de omgeving en de waarde van de natuur mag daarbij niet worden aangetast.

Hoofdstuk 2 van ons verkiezingsprogramma: Gezond woonbeleid